Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:428 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 25.01.2005
Besvart: 03.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I fjor vår ble det avholdt flere møter om mini- og mikrokraftverk rundt om i landet, inkludert i Nordland. Daværende statsråd Steensnes gav uttrykk for at dette var et område Regjeringen ville satse på. Det ble også opplyst at informasjon fremskaffet av NVE skulle gjøres tilgjengelig fro berørte parter. Undertegnede har i to brev til NVE bedt om informasjon uten at dette er imøtekommet.
Vil statsråden sørge for at jeg får den informasjon jeg har bedt om, i motsatt fall ber jeg om statsrådens hjemmel for å unndra dette for meg?

Begrunnelse

Viser innledningsvis til brev fra ut til NVE datert henholdsvis 16. november 2004 og 7. desember 2004 hvor jeg etterspør informasjon som NVE ifølge dem selv skulle være i besittelse av. På et av møtene i Nordland, i fjor vår, ble det uttalt fra NVEs representant at all informasjon skulle gjøres tilgjengelig etter 1. november 2004 mener jeg å huske. Fra Saltdal kommune er det rettet forespørsler etter informasjon, men dette er avvist av NVE.
Da ut tok kontakt gjennom de to nevnte brev fikk jeg etter noe tid en telefonsamtale fra Torodd Jensen i NVE, som sa at de ikke ville svare på saken og at de hadde sendt den videre til OED.
La meg avslutningsvis si følgende: Jeg er til de grader overrasket over NVEs evne til å følge opp egne uttalelser. Videre er jeg meget betenkt over den arroganse som utvises gjennom det faktum at man unnlater å svare skriftlig på en henvendelse fra Stortinget, samt det faktum at man overser forvaltningslovens krav om svar.
Imøteser deres svar med stor interesse.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: NVE ba i brev av 13. desember 2004 om at Olje- og energidepartementet besvarte stortingsrepresentant Ellingsens to brev med forespørsel om rapport og kart for småkraftverk. Mitt svar ble sendt Stortinget ved Fremskrittspartiets stortingsgruppe i brev av 4. d.m.

Når det gjelder potensialet for småkraftverk i vernede vassdrag er det nødvendig å avvente Stortingets behandling av St.prp. nr. 75 (2003-2004) om supplering av Verneplan for vassdrag. Begrunnelsen for at resultatet av småkraftverkskartleggingen i vernede vassdrag må avvente stortingsbehandlingen, har jeg gitt i mitt brev av 4. d.m.

Som det fremgår av mitt tidligere svar er resultatet av kartleggingen for andre vassdrag lagt ut på NVEs hjemmeside.