Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:429 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 25.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva kan helseministeren bidra med for å unngå at byråkratiske ordninger hindrer at rusmisbrukere sikres rask og god behandling i tråd med rusreformen og pasientrettighetsloven?

Begrunnelse

Sunnmørsposten har i flere artikler belyst ulike sider ved behandlingen av tynge rusmisbrukere. Lørdag 22. januar, gjengir Sunnmørsposten et brev fra Ålesund kommune til Distriktspsykiatrisk avdeling i Ålesund, der det pekes på at ventetiden for behandling er opptil 6 måneder. I brevet vises det også til at vegen inn til behandling av tynge rusmisbrukere er blitt for byråkratisk og lang. Det hevdes at konsekvensene for rusmisbrukerne er svært alvorlig. Sosialetaten i Ålesund mener det er mange veier til rusfrihet, og at det er behov et mangfold av behandlingsinstitusjoner.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Da Stortinget vedtok å overføre det fylkeskommunale ansvaret for behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere over til staten ved de regionale helseforetakene fra 2004, ble samtidig tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk definert som spesialisthelsetjeneste. Dette betyr at rusmiddelmisbrukere har fått de samme pasientrettigheter som de øvrige pasienter i spesialisthelsetjenesten. Slik det nå er, skal alle rusmiddelmisbrukere som henvises fra lege eller sosialtjenesten i en kommune til tverrfaglig spesialisert behandling få vurdert om de har rett til nødvendig helsehjelp på samme måte som andre pasienter som henvises til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Denne vurderingen skal være gjennomført innen 30 virkedager. Av denne vurderingen skal det fremgå hva slags type behandling den enkelte rusmiddelmisbruker har behov for og om vedkommende har rett til behandlingen. Dersom vedkommende er en rettighetspasient med rett til nødvendig helsehjelp, skal det også settes en individuell frist for når behandlingen senest skal gis. Fristen skal settes etter en skjønnsmessig tverrfaglig vurdering av når forsvarlighet krever at behandlingen senest må gis.

I representanten Nørve sin begrunnelse for spørsmålet, er det gitt en beskrivelse av situasjonen innenfor behandlingstilbudene for rusmiddelmisbrukere i regionen. Jeg har innhentet opplysninger fra Helse Midt-Norge RHF om situasjonen i det aktuelle området. Jeg har fått opplyst at det er kort ventetid for vurdering og behandling. Rusteamet ved psykiatrisk poliklinikk i Ålesund har siste halvår ventetid for vurderinger på en til 2 uker og Vestmo Behandlingssenter 4-6 dager. Per 24. januar 2005 er ventetiden for behandling på Vestmo BS 14 dager for avrusning, 14 dager for utredning og 100 dager for behandling.

Jeg er enig med sosialetaten i Ålesund i at det er mange veier til rusfrihet og at det er behov for et mangfold av behandlingsinstitusjoner. De institusjoner som skal drive tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusmiddelmisbrukere som en del av det offentlige tjenestetilbudet må imidlertid ha avtale med et regionalt helseforetak om dette. Kommunene står imidlertid fritt til å benytte også andre tiltak dersom de finner det hensiktsmessig for å oppfylle sitt ansvar etter sosialtjenesteloven, men må da dekke kostnadene selv.

Avslutningsvis har jeg lyst til å forsikre representanten Nørve om at jeg i særlig grad er opptatt av at rusmiddelmisbrukere skal få de behandlingstilbud de har behov for. Jeg har derfor i bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene for inneværende år gitt helseforetakene klar beskjed om at rusmiddelmisbrukere i særlig grad skal prioriteres. I dette ligger at de regionale helseforetakene både skal styrke kvaliteten og kapasiteten på tjenestene overfor rusmiddelmisbrukere.