Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:430 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 25.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva er blitt gjort for å følge opp Innst. S. nr. 222 (2002-2003) når det gjelder de ansattes vilkår og rettigheter i forbindelse med flyttingen av Konkurransetilsynet?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 222 (2002-2003) står følgende:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at det må legges sterk vekt på de ansattes interesser og rettigheter ved omorganiseringen av tilsynene.
Flertallet viser til at Regjeringens mål er at flest mulig ansatte skal velge å flytte med i de tilfeller der tilsynene skal omlokaliseres, og at det derfor legges opp til ekstra stimuleringstiltak for å få dette til. Flertallet er enig i dette.
Flertallet vil videre understreke at ansatte som ikke ønsker å flytte til et nytt arbeidssted, må gis all nødvendig bistand for å sikres fortsatt arbeid. Fortsatt arbeid er den beste sikkerhet for å opprettholde inntekt og sosial sikkerhet. Flertallet mener det må gjennomføres tiltak for å imøtekomme den engstelse en del føler med tanke på at de ikke vil kunne få nytt arbeid og kanskje må leve med redusert inntekt i framtiden.
Flertallet mener at ved gjennomføringen av St.meld. nr. 17 (2002-2003) skal de ansattes interesser ivaretas gjennom:

a) Fritak fra flytteplikt etter gjeldende kriterier og forvaltningspraksis
b) Aktiv bruk av fortrinnsrett til andre statlige stillinger og slik at denne ordningen er reell
c) Sluttvederlag eller ventelønn etter gjeldende regler og forvaltningspraksis

Flertallet ser at tidligere statlige omstillingsprosesser har medført uheldige konsekvenser for de ansatte. Blant annet viste omstillingsprosessene i Posten at mange av de overtallige i ettertid ble arbeidsledige eller uføretrygdet. Det er en forutsetning at dette ikke blir resultatet etter flytte- og omstillingsprosessen av de statlige tilsynene.
Flertallet vil i denne sammenheng påpeke de langsiktige samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til arbeidsledighet og uførepensjon. Derfor må det bevilges økonomiske rammer som sikrer personellmessige tiltak og som samtidig ivaretar tilsynenes oppgaver før, under og etter en flytte- og omstillingsprosess.
Flertallet vil understreke betydningen av et nært samarbeid mellom departement og de ansattes organisasjoner i gjennomføringen av flytteprosessen, og det oppmuntres til varierte personalpolitiske tiltak for å sikre tilsynsfunksjonen før, under og etter flytteprosessen."

Det ønskes svar på hvordan dette er fulgt opp i forbindelse med den påbegynte flytteprosessen av Konkurransetilsynet. Jeg har blitt kjent med at de ansatte mener at det må gjøres mer fra ledelsens side for å bidra til å skaffe ansatte som slutter andre stillinger i staten.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Stortingets vedtak av 6. juni 2003 om flytting av statlige tilsyn innebærer at Konkurransetilsynet skal være etablert i Bergen med hele sin virksomhet innen 1. januar 2007. Vedtaket forutsetter at virksomheten i Oslo skal være avviklet på samme tidspunkt. Det er konkurransedirektøren som har ansvar for å gjennomføre flytteprosessen. Departementet har imidlertid, gjennom tildelingsbrev og i den øvrige etatsstyring, satt følgende sentrale forutsetninger for flyttingen:

- Konkurransetilsynet skal fungere godt i omstillingsperioden.

- Omstillingsprosessen for de ansatte skal ikke føre til utstøting, men til størst mulig medflytting. For dem som ikke ønsker å flytte med, er målet at de så raskt som mulig finner seg annet arbeid utenfor tilsynet, og på denne måten unngår arbeidsledighet.

- Et nytt og effektivt miljø skal systematisk bygges opp i Bergen.

Konkurransetilsynets planlegging og gjennomføring av ulike faser av flyttingen er helt sentrale tema i den løpende etatsstyring av Konkurransetilsynet. Tilsynet har avlagt jevnlig rapporter der det fremgår at flytteprosessen går som planlagt.

Konkurransetilsynet har i dag ca. 120 medarbeidere, hvorav ca. 30 har Bergen som hovedarbeidsplass. Alle ansatte i Oslo har tilbud om å flytte med til Bergen. Tilsynet benytter seg av de virkemidlene som er stilt til rådighet for dem som ønsker å flytte. Foreløpig er det inngått avtale om flytting med 11 medarbeidere som var ansatt i tilsynet før Stortingets flyttevedtak. Åtte av disse har allerede flyttet.

Samtlige medarbeidere som var ansatt i Konkurransetilsynet før Stortingets flyttevedtak, har tilbud om å arbeide i Oslo frem til 6. juni 2006, dvs. 3 år etter at Stortinget fattet sitt vedtak. Dette gir de ansatte som ikke ønsker å flytte med til Bergen, tid til å arbeide systematisk med å finne seg annet arbeid.

Konkurransetilsynet har siden sommeren 2003 gjennomført en rekke tiltak med sikte på å gjøre omstillingsprosessen for den enkelte medarbeider lettere og styrke mulighetene for å få annet arbeid. Følgende tiltak er gjennomført på bakgrunn av tilbud til samtlige ansatte i Konkurransetilsynet:

1) Tilbud om kompetansekartlegging fra sommeren 2003, i samarbeid med eksternt rådgivningsfirma.

2) Tilbud om karriereplanlegging fra våren 2004, i samarbeid med eksternt rådgivningsfirma. Planleggingen omfatter en samling av én dags varighet, og 3 individuelle samtaler med en karriererådgiver. Hittil har 69 ansatte benyttet seg av dette tilbudet.

3) Tilbud om jobbsøkerkurs fra sommeren 2004, i samarbeid med eksternt rådgivningsfirma. Tilbudet omfatter et 3-dagers kurs og inntil 5 individuelle oppfølgingssamtaler med en ekstern rådgiver. Hittil har 59 medarbeidere benyttet seg av dette tilbudet.

4) Samtlige ansatte har også tilbud om økonomisk rådgivning, i samarbeid med et eksternt rådgivningsfirma. Hittil har noen få medarbeidere benyttet seg av dette tilbudet.

Disse tiltakene vil bli videreført etter behov i 2005 og 2006.

Jobbsøkerkurset er videreført ved tilbud til de ansatte om å arbeide med aktiv jobbsøking i hele eller deler av arbeidstiden. Iverksetting av dette tiltaket skjer i samarbeid med den enkelte ansatte som ønsker dette, og som vurderes å ha spesielle behov i tilknytning til å skaffe seg nytt arbeid.

Det fremgår av ovennevnte at Konkurransetilsynet satser betydelig på individuelt tilpassede tiltak, hvor formålet er å styrke de ansattes muligheter på arbeidsmarkedet. Som et ledd i dette har også ansatte fått dekket studieavgifter av tilsynet og fått innvilget studiepermisjon i forbindelse med gjennomføring av studier. Mange ansatte følger slike utdanningsopplegg. Ordningen vil bli videreført i 2005 og 2006.

I tilknytning til muligheten for å skaffe ansatte i Konkurransetilsynet andre stillinger i staten, benytter tilsynet seg av de virkemidlene som er stilt til rådighet for dette. I hovedsak innebærer det aktiv bruk av fortrinnsretten ved søknad på stillinger som vedkommende medarbeider er kvalifisert til.

Fortrinnsretten utløses når den enkelte medarbeider søker om fritak fra flytteplikten. Myndigheten til å innvilge flyttefritak er delegert til konkurransedirektøren som har lagt opp til, at alle ansatte som søker flyttefritak, vil få dette innvilget. Ansatte som innvilges flyttefritak, sier fra seg muligheten for å flytte med til Bergen. På det grunnlaget utsteder Konkurransetilsynet en overtallighetsattest. Attesten benyttes ved søknad på statlige stillinger der bruk av fortrinnsretten er aktuelt. Det er imidlertid tilsettende etat, eventuelt det sentrale tilsettingsråd for overtallige arbeidstakere i staten, som avgjør hvorvidt fortrinnsretten skal innfris. Hittil er det kun to ansatte i Konkurransetilsynet som har søkt fritak fra flytteplikten. Begge disse har fått søknaden innvilget.

Ansatte som utrykker ønske om hospitering i andre statlige virksomheter, følges opp av administrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Konkurransetilsynets ledelse er positiv til at ansatte benytter seg av muligheten til hospitering. Tilsynet har for tiden én avtale om hospitering i annen statlig virksomhet.

Jeg mener det fremgår av ovennevnte at konkurransedirektøren, som har ansvaret for gjennomføringen av flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen, legger sterk vekt på de ansattes interesser og rettigheter ved omorganiseringen av tilsynet. I flytteprosessen legger tilsynet til rette for at flest mulig ansatte velger å flytte med til Bergen. Samtidig gjennomføres en rekke tiltak som gir nødvendig bistand for å sikre medarbeiderne fortsatt arbeid. Det er lagt til rette for fritak fra flytteplikt og bruk av fortrinnsretten etter gjeldende regler og forvaltningspraksis. Jeg er tilfreds med fremdriften i flytteprosessen, og med at Konkurransetilsynet har gjennomført de nødvendige organisasjonsmessige og personellmessige tiltak for å ivareta hensynet til de ansatte, samtidig som tilsynsvirksomheten er opprettholdt på en tilfredsstillende måte.