Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:433 (2004-2005)
Innlevert: 25.01.2005
Sendt: 26.01.2005
Besvart: 03.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 5 (2004 2005) ber en enstemmig kommunalkomité Regjeringen vurdere tiltak som sikrer barn og unge fra minoriteten rom får reelle og likestilte muligheter til grunn- og videregående opplæring samt øvrige rettigheter ivaretatt.
Når, og på hvilken måte, vil statsråden sette i gang dette viktige arbeidet?

Begrunnelse

Få barn i denne minoriteten fullfører grunnutdanningen. En kan anta at det er mellom 150 til 200 barn dette gjelder. Nesten ingen tar videregående opplæring. Mange er analfabeter og gifter seg og får egne barn i svært ung alder. Det er mye som tyder på at dette er den minoriteten som er mest marginalisert i Norge.
Det er mange årsaker til dette, men fritar ikke myndighetene fra ansvar for å sikre disse barna opplæring. Det er grunn til å minne om at det nå behandles sak om erstatning for tapt eller mangelfull skolegang. Det er grunn til å frykte at mange også i dag lever under forhold der konsekvensen for den enkelte er den samme.
Det vil være behov for mange ulike og varige tiltak for å gjøre disse barna rett til utdanning en realitet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Regjeringen er opptatt av situasjonen til rom og ser behov for forskjellige tilnærminger i samarbeid med gruppen.

Som koordinerende departement for politikken overfor rom og i henhold til bestemmelser i Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter om effektiv deltakelse i offentlige anliggender som angår gruppen, har Kommunal- og regionaldepartementet hatt møter med enkeltpersoner i romgruppen for å få deres synspunkter på hva myndighetene bør gjøre for å bedre situasjonen for rom generelt og i forhold til skole spesielt. Departementet har også hatt møter med andre ressurspersoner om dette.

Fra romgruppen er det gitt klart uttrykk for at man ikke ønsker flere planer eller utredninger, men konkrete tiltak. På denne bakgrunn har Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Oslo kommune ved Byrådsavdeling for barn og utdanning og Utdanningsetaten, utarbeidet en idéskisse til et prosjekt som er oversendt kommunen. I tråd med ønskene fra rom og for å bidra til en tillitskapende prosess foreslås det å utvikle en møteplass som kunne kombinere følgende funksjoner:

(Åpen) Barnehage

Skolefritidsordningen

Primærmedisinsk verksted

Dette vil kunne gi mødre anledning til å møtes og vil kunne gi et tilbud til barn i førskolealder og til barn i skolealder, både de som går i skole i dag og de som ikke gjør det. Hensikten med prosjektet er at det på sikt skal bidra til et bedre tilpasset skoletilbud og en større skolemotivasjon gjennom en dialog med romgruppen.

Det tas sikte på igangsetting av prosjektet ved skolestart høsten 2005. Kommunal- og regionaldepartement bidrar med 300 000 kr til prosjektet i 2005

Den norske rom-forening, den første nasjonale forening for rom, er nå startet. Departementet hadde møte med foreningen 27. januar 2005, og deltakerne gav sin fulle tilslutning til idéskissen om en møteplass.

Foruten kontakten med Oslo kommune vil departementet videreføre dialogen med Utdanningsdirektoratet og Utdannings- og forskningsdepartementet når det gjelder skole- og utdanningssituasjonen for både rom- og romanigruppene.

I tillegg til bilaterale møter med enkeltpersoner i romgruppen og rom-foreningen vil departementet fortsatt bistå med å formidle kontakt og arrangere møter mellom disse og andre fagdepartementer og med Oslo kommune.

På nordisk nivå har Sverige og Finland lang erfaring i arbeid med og for rom. Kommunal- og regionaldepartementet arrangerte i 2003 et møte med eksperter fra skolesektoren i Sverige og med deltakelse fra norske rom og norske myndigheter. Kommunal- og regionaldepartementet vil hente og videreformidle erfaringer vedrørende rom fra møter i den nyopprettede nordiske arbeidsgruppen på embetsmannsnivå for nasjonale minoriteter. Det første møtet finner sted i Stockholm i april 2005.