Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:435 (2004-2005)
Innlevert: 25.01.2005
Sendt: 26.01.2005
Besvart: 01.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det vises til Solabladet av 20. januar, som har et stort oppslag om to mindreårige enslige asylsøkere. De to brødrene har bodd i mottak i tre år, og følger norsk skoleløp. Begge brødre har nå mottatt endelig vedtak om utvisning. Medelever og lokalpolitikere har engasjert seg idet det synes som om UDI helt har sett bort fra menneskelige hensyn.
Kan statsråden gi et begrunnet svar på hvorfor ikke brødrenes søknad kommer inn under ordningen som er skissert av Stortinget i Dokument nr. 8:50 (2003-2004)?

Begrunnelse

Stortinget har gitt sin tilslutning til forslagene i Dokument nr. 8:50 (2003-2004), hvor en ber Regjeringen gi de barnefamilier som pr. i dag har vært i norsk mottak i tre år eller lenger, muligheten til å omfattes av en ordning som gir mulighet til å søke på nytt, og å få sakene sine grundig behandlet på nytt med en sterk presumpsjon om at oppholdstillatelse innvilges.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Etter det jeg er kjent med har søknadene til de to brødrene aldri vært vurdert opp mot tilleggsforskriften om lengeværende barn. Forskriften trådte i kraft 15. juli 2004 etter vedtak i Stortinget 8. juni 2004, og innebar at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag kunne be om å få omgjort tidligere avslag.

Sakene havner åpenbart utenfor tilleggsforskriften om lengeværende barn. For å bli omfattet av forskriften måtte barn og/eller foreldrene ha søkt asyl senest 1. juli 2001 og fått et endelig avslag på søknad om asyl senest 1. juli 2003. I tillegg måtte anmodning om å få saken vurdert på nytt fremmes innen 1. august 2004. Brødrene faller utenom alle disse tidsfristene. Ifølge opplysninger fra Utlendingsdirektoratet (UDI) søkte brødrene asyl i Norge i juli 2002. De fikk avslag av UDI i desember 2003, og endelig avslag av UNE i januar i år.

Kriteriene i tilleggsforskriften er basert på kommunalkomiteens behandling av Dokument nr. 8:50 (2003-2004) fra representantene Holmås, Meltveit Kleppa, Lysbakken og Skjælaaen, Innst. S. nr. 210 (2003-2004) og spesifisering i Stortingets møte den 8. juni 2004 om at det skulle settes en tidsfrist for endelig avslag for å omfattes av forslaget. I innstillingen uttalte kommunalkomiteen blant annet:

"Komiteen er svært tilfreds med at kommunal- og regionalministeren vil instruere UDI og UNE om å prioritere saksbehandlingen og omgjøringsanmodninger for barn og barnefamilier. Komiteen mener at å prioritere de familier som har blitt værende i Norge i to år eller mer etter endelig avslag på søknad om asyl ikke vil være tilstrekkelig for å løse situasjonen for de barna som har sittet lenge i mottak, da flere av de omtalte barna har fått endelig avslag for mindre enn to år siden. Komiteen finner det rimelig at det som et minimumskrav skal omfatte alle som har fått første avslag på søknad før 1. juli 2003.

Komiteen legger til grunn at alle familier med barn som i dag har bodd i Norge i mer enn tre år vil være omfattet av ordningen."

I møtet 8. juni 2004 presiserte komiteen at det var endelig avslag før 1.juli 2003 som skulle være avgjørende frist og ikke første avslag før 1. juli 2003. Komiteen har således gitt sin tilslutning til de vilkår som gjør at de to ovennevnte brødre ikke omfattes av tilleggsforskriften.