Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:436 (2004-2005)
Innlevert: 25.01.2005
Sendt: 26.01.2005
Besvart: 04.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2004-2005) fastslår energi- og miljøkomiteens flertall at det foreligger et pålegg fra Stortingets flertall om at Statoil skal bygge et rørledningssystem for kjølevann til industriområdet på Kvaløya, slik at kjølevannet blant annet kan nyttiggjøres til oppdrettsanlegg for fisk. I innstillingen er det også vist til vedtak om det samme i Innst. S. nr. 100 (2001-2002).
Vil statsråden nå følge opp stortingsflertallets gjentatte pålegg overfor Statoil?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Stortingets vedtak om at Regjeringen skal "sørge for at driftsoperatør for anlegget på Melkøya legger til rette for, og deltar med finansiering, slik at overføringsledninger for kjølvann til industriområdet på Kvaløya kan realiseres". (Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG, jf. St.prp. nr. 35 (2001-2002), Innst. S. nr. 100 (2001-2002) vedtak nr. 207) ble i sin helhet inntatt som et vilkår i godkjenningsbrevet av Snøhvit LNG 15. mars 2002.

I samsvar med dette har rettighetshaverne i Snøhvit investert om lag 10 mill. kr på anlegget slik at det blir tilrettelagt for uttak av kjølevann. Rettighetshaverne har også presentert forutsetninger for hvordan de kan delta med finansiering av kjølevannsrørledningen. Dette ble videreformidlet til Stortinget i St.meld. nr. 4 (2002-2003) Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2001-2002.

I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2004-2005) har energi- og miljøkomiteen en flertallsmerknad hvor de viser til vedtaket fra 2002, og skriver at "Flertallet anser dette vedtaket som et pålegg om å realisere kjølvannsrøret", og at "Flertallet anser kjølevannsrørledningen som et teknologikrav og således ikke gjenstand for rettighetshavernes kommersielle vurderinger og betingelser".

Olje- og energidepartementet er i dialog med Statoil, som operatør for Snøhvit, om denne saken, og har også sendt brev til Statoil. Jeg har også hatt møte med Hammerfest kommune og Barents Naturenergi om denne saken. Jeg er opptatt av å finne en løsning som legger til rette for at kjølevannsledningen blir realisert så snart det foreligger et konkret prosjekt for utnyttelse av kjølevannet.