Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:438 (2004-2005)
Innlevert: 26.01.2005
Sendt: 26.01.2005
Besvart: 04.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det hersker åpenbart tvil i industrien vedrørende Regjeringens eventuelle teknologi krav i forbindelse med bygging av gasskraftverk. I et leserbrev i Dagens Næringsliv 24. januar 2005 skriver Ronald Fagernes i Prosessindustriens Landsforening at "vi kan ikke se at det ligger noe i Stortingets vedtak (anm: om klimakvoteloven) som innebærer at det ikke kan bygges gasskraftverk i Norge uten CO2-håndtering".
Deler statsråden denne oppfatningen om at det ikke skal stilles krav om CO2-håndtering på ev. nye gasskraftkonsesjoner?

Begrunnelse

Problemstillingen er spesielt interessant fordi Regjeringen har hatt et tett samarbeid med PIL i forbindelse med utarbeidelsen av Klimakvoteloven. Det er urovekkende dersom fremtredende representanter for industrien står med en feiloppfattelse av hva de egentlig har vært med å fremforhandle.
Mer sitat fra nevnte leserbrev:

"Det at loven åpner for at myndighetene kan pålegge industrien tekniske krav som en del av konsesjonsbestemmelsene, er ikke noe nytt, og behøver ikke å komme i konflikt med at norske gasskraftverk skal behandles likt med tilsvarende anlegg i EØS-området."

Etter undertegnedes oppfatning er det rimelig åpenbart at et særnorsk krav om CO2-håndtering på gasskraftverk ikke medfører likebehandling med gasskraftverk i EØS-området.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I henhold til lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), gjelder kvoteplikt for gasskraftverk.

De tre gasskraftverkene som har fått konsesjon vil få kvoteplikt hvis de blir bygd før 2008. I forhold til energianlegget på Snøhvit, legges det opp til CO2-avgift for perioden i det tidlige norske kvotesystemet.

Ved vedtakelsen av klimakvoteloven sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å opprettholde adgangen til å stille vilkår om teknologikrav i medhold av forurensningsloven. Bruk av teknologikrav fremstår i praksis bare som aktuelt i forhold til nye gasskraftverk, jf. Ot.prp. nr. 13 (2004-2005). Det vil være opp til Regjeringen å fatte eventuelle vedtak om teknologikrav i tillegg til kvoteplikten.