Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:440 (2004-2005)
Innlevert: 26.01.2005
Sendt: 27.01.2005
Besvart: 03.02.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Aetat Midt-Gudbrandsdalen har sine kontor og lokaler plassert på Hundorp. Det ligger sentralt i regionen, er lett tilgjengelig og har funksjonelle lokaler. Nå foreligger det planer om å flytte til Vinstra. Samtidig foregår nå arbeidet med en sterkere samordning mellom Aetat, trygdeetat og sosialetat (NAV). Det forventes en proposisjon og stortingsbehandling denne sesjonen.
Hvorfor foretar Aetat denne flyttingen nå, og bør ikke en eventuell omstrukturering avvente Stortingets behandling av NAV?

Begrunnelse

Det er vanskelig å se gode grunner for flytting av Aetat i denne regionen. Det øker avstanden mye for de som bor sør i regionen. Samtidig synes det underlig at dette skal skje forut for en fase der en sannsynligvis må foreta flere strukturelle tiltak for å oppnå samordning mellom Aetat, trygdeetat og sosialetat.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er Aetat Arbeidsdirektoratet som til enhver tid bestemmer hvor Aetat skal være representert, jf. § 6 i Lov om tiltak til å fremme sysselsetting. Aetat Midt-Gudbrandsdalen, som dekker kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, har i dag kontor på Hundorp.

På generell basis vil jeg understreke at etatene bør vurdere om det er hensiktsmessig for brukerne med en samlokalisering mellom Aetat, trygdeetat og sosialetat. Samlokalisering vil i mange tilfeller kunne styrke tilbudet til personer med behov for samtidig bistand fra ulike velferdsetater, og gir grunnlag for et styrket samarbeid og kompetansemiljø på tvers av dagens etater. Samlokalisering av disse etatene er allerede gjennomført i flere kommuner, og er i tråd med god arbeidsmarkedspolitikk. Etatene er bedt om å vurdere slike løsninger, uavhengig av fremdriften i saken om ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Jeg er gjort kjent med at Aetat vurderer å flytte regionkontoret for Midt-Gudbrandsdalen fra Hundorp til Vinstra. Endelig avgjørelse er ikke foretatt fra Aetats side. I forbindelse med en eventuell flytting er jeg gjort kjent med at det vil bli etablert fleksible ordninger for betjening av brukere i kommunene Sør-Fron og Ringebu. Det kan blant annet være aktuelt med utplassering av utstyr for selvregistrering og kommunikasjon og tilpasset tilstedeværelse i form av kontordagordninger.