Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:441 (2004-2005)
Innlevert: 26.01.2005
Sendt: 27.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det rapporteres om store forsinkelser i saksbehandlingen ved hjelpemiddelsentraler som har innført nytt datasystem. Resultatet er at mange må vente lang tid for å få ut hjelpemidler. Det rammer alle som er avhengige av hjelpemidler. Særlig går det ut over barn.
Vil statsråden sørge for en evaluering av datasystemet slik at en er sikker på at det fungerer, før det innføres på de øvrige hjelpemiddelsentralene?

Begrunnelse

Erfaringene etter at datasystemet Naph er innført i åtte fylker, er at saksbehandlingen går tregere og at sakene hoper seg opp. Erfaringene er noe ulik i de åtte fylkene, men alle melder om forsinkelser i saksbehandlingen. Dette går utover syke, eldre og funksjonshemmede som trenger hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Habiliteringsarbeidet for funksjonshemmede barn er ofte avhengig av hjelpemidler i hjemmet, i barnehagen eller skolen. Dersom hjelpemidlene uteblir, hemmer det barna i deres utvikling. Det får store konsekvenser.
Det bør være et krav at det foretas en evaluering av det nye systemet, slik at en er helt sikker på at det fungerer, før det blir innført i de øvrige fylkene, bl.a. i Hordaland

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Rikstrygdeverket har høsten 2004 innført et nytt datasystem i åtte av landets hjelpemiddelsentraler. Målet med det nye datasystemet er at hjelpemiddelsentralene skal få bedre tilgang til informasjon om utlån, gjenbruk og anskaffelse av hjelpemidler. Dette vil på sikt blant annet bidra til raskere levering av hjelpemidler ut til brukerne.

Ved innføring av nye datasystemer viser erfaringene at produksjonen ofte kan bli noe lavere i en oppstartperiode. Et nytt system vil generere nye arbeidsmåter, og det vil ofte være behov for å endre interne rutiner og organisering. I tillegg til dette kan det oppstå andre innkjøringsproblemer. Dette har dessverre vært tilfelle ved enkelte av hjelpemiddelsentralene.

Det nye systemet er et moderne standard lager- og logistikksystem. Det er samtidig mer krevende fordi det krever registrering av langt flere forhold enn tidligere. For å avhjelpe innkjøringsproblemene har Rikstrygdeverket lagt opp til å redusere registreringene noe. Likeledes har Rikstrygdeverket en nær dialog med de sentralene som har tatt løsningen i bruk for å avdekke og løse eventuelle problemer så raskt som mulig.

På grunn av innkjøringsproblemene, har innføringen av det nye datasystemet i de gjenstående hjelpemiddelsentralene blitt utsatt. Fra de sentralene som har tatt systemet i bruk meldes det nå om en gradvis bedring i leveringstidene. De vedtatte normene for leveringstid står fremdeles ved lag, og spesielt utsatte grupper, slik som barn, vil bli prioritert.

Rikstrygdeverket evaluerer systemet fortløpende, og vil ikke innføre det i flere av hjelpemiddelsentralene før det viser seg å fungere tilfredsstillende. Jeg legger til grunn at det kan skje relativt raskt, slik at vi får på plass et moderne system som på sikt kan bidra til å gi brukerne et bedre tilbud. De gjenstående store hjelpemiddelsentralene i Hordaland og Oslo vil være blant de siste det nye datasystemet vil bli innført i.