Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:442 (2004-2005)
Innlevert: 27.01.2005
Sendt: 27.01.2005
Besvart: 03.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Direktoratet for naturforvaltnings håndtering av taretrålernes situasjon tilsidesetter både inngåtte kompromiss og Stortingets intensjoner.
Vil miljøvernministeren nå gripe inn og sørge for at dette, en gang for alle, blir brakt i orden slik at tarenæringen og alginatproduksjonen får tilgang på nødvendig råstoff?

Begrunnelse

Vi ser nå dessverre at Direktoratet for naturforvaltning igjen setter råstoffsituasjonen for tarenæringen i fare med å ignorere både stortingsvedtak og tidligere inngåtte kompromisser.
"Forvaltningsplan for tang og tare" ble lagt fram for fiskeridepartementet i november 2000. For å følge opp denne ble det nedsatt fylkesvise arbeidsgrupper som skulle komme med en innstilling for hvilke konkrete områder som skulle ha forbud mot taretråling. I disse gruppene satt representanter for miljøvernmyndighetene, fiskerimyndighetene, fylkeskommunen og tarenæringen. Etter en møysommelig prosess kom de frem til et kompromissforslag i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Direktoratet for naturforvaltning har til tross for dette nektet å gi dispensasjoner i tråd med disse kompromissforslagene. Etter henvendelser fra undertegnede på skriftlig spørsmålene nr. 364 og 444 for 2003-2004 grep tidligere miljøvernminister Børge Brende inn og instruerte Direktoratet for naturforvaltning for å sikre dispensasjoner i tråd med kompromisset for Sogn og Fjordane.
Denne gang ser vi at Direktoratet for naturforvaltning overprøver det kompromisset som ble inngått i Rogaland, og at man nå hevder i sitt høringsnotat at "fredningen innebærer at det etter gjeldende forskrifter er forbud mot taretråling innenfor alle reservatene".
Å sette til side både inngåtte kompromiss og stortingets intensjoner er helt uakseptabelt og setter hele tarenæringen i fare, og jeg forutsetter derfor at departementet også denne gang griper inn.
Det vises forøvrig til brev sendt miljøvernministeren 11. januar 2005 fra Oddvar Hausken i Taretrålfiskernes Forening.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Etter gjeldende forskrifter etter naturvernloven er taretråling ikke tillatt innenfor sjøfuglreservater. Den 14. desember 2004 sendte Direktoratet for naturforvaltning på høring forslag til endring av verneforskrifter for sjøfuglreservater i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Forslaget til endring av verneforskriftene innebærer at det åpnes for taretråling innenfor en rekke sjøfuglreservater i de tre fylkene. Direktoratets arbeid er en oppfølging av St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona og et etterfølgende arbeid i fylkesregionale arbeidsgrupper.

Når høringen på direktoratets forslag er gjennomført, vil direktoratet oversende sin tilrådning til Miljøverndepartementet. En endring av verneforskrifter vil skje ved kongelig resolusjon.

Jeg finner ikke grunn til å stanse høringen, selv om det er ulike meninger om direktoratets forslag. Hensikten med en slik høring er nettopp å få frem ulike meninger som grunnlag for å fatte endelig vedtak.

Jeg vil se på saken etter at jeg har mottatt direktoratets tilrådning, som vil bli oversendt departementet i løpet av første halvår i år.