Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:443 (2004-2005)
Innlevert: 27.01.2005
Sendt: 27.01.2005
Besvart: 09.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Sykehuset Innlandet ligger an til et underskudd på opp imot 75 mill. kr. Det betyr at de i gjennomsnitt må kutte for 225 000 kr hver eneste dag resten av året. Dette kan føre til nedleggelse av sykehusavdelinger og dermed et svekket tilbud til pasientene. Det kan også føre til uro og oppsigelse blant de ansatte.
Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for at ingen pasienter skal få et dårligere tilbud når de trenger utredning og behandling ved Sykehuset Innlandet?

Begrunnelse

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2005 foreslo Arbeiderpartiet 1,5 mrd. kr mer enn regjeringen og 1 mrd. kr mer enn forliket med Fremskrittspartiet til sykehusene. Grunnen var at sykehusene har en svært stram økonomi og at de burde tilføres økte ressurser for å sikre at pasientene får et godt tilbud. Det er vanskelig å se hvordan Sykehuset Innlandet kan kutte flere tiltalls millioner kroner uten at tilbudet til pasienter svekkes.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Sykehuset Innlandet HF yter spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Hedmark og Oppland. Helseforetaket har en desentralisert struktur med somatisk sykehusvirksomhet seks steder (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Kongsvinger og Tynset), psykiatrisk sykehus to steder (Reinsvoll og Sanderud), i tillegg til flere, mindre distriktspsykiatrisk sentre. Den desentraliserte strukturen er krevende både faglig og økonomisk.

Ved inngangen til 2004 hadde helseforetaket en drift som var vesentlig mer kostnadskrevende enn hva det var rom for. For å sikre sykehuset tid til nødvendig omstilling, gav Helse Øst RHF i 2004 Sykehuset Innlandet anledning til å vedta et budsjett som viste et driftsresultat på 65 mill. kr. Styret i helseforetaket vedtok i 2004 en omstillingsplan for å bringe driften i balanse i 2005 uten svekking av pasienttilbudet. Helseforetaket har gjennomført tiltak i denne omstillingsplanen, og regnskap for 2004 vil bli avlagt i henhold til det vedtatte budsjettet. Styret vedtok videre i 2004 å iverksette et større planarbeid for å utrede sykehusets langsiktige utvikling fram mot 2020, herunder legge planer for å bringe helseforetaket over i en god økonomisk situasjonen.

I 2005 må Sykehuset Innlandet i likhet med de øvrige helseforetakene møte effektiviseringskrav. Styret i Sykehuset Innlandet behandlet 24. januar 2005 drifts- og investeringsbudsjett 2005. Administrerende direktør la fram for styret et foreløpig driftsbudsjett for 2005 som viste driftsresultat på 75 mill. kr. Styret konstaterte at ytterligere effektivisering i tillegg til det som allerede er innarbeidet i omstillingsplanen, vil være krevende. Styret ba derfor administrerende direktør arbeidet mot et foreløpig budsjett med driftsresultat på 50 mill. kr, og ba om at balansekravet måtte avklares nærmere med eier i foretaksmøte med sikte på endelig budsjettvedtak etter dette. Styret anså videre at situasjonen krevde at det økonomiske fokuset måtte ytterligere skjerpes i forbindelse med den langsiktige planleggingen av struktur og investeringer.

Sykehuset Innlandet fikk aksept for å styre mot et underskudd på 65 mill. kr i 2004, under forutsetning av en drift i balanse i 2005. Etter det jeg er kjent med, har Helse Øst i utgangspunktet forutsatt at Sykehuset Innlandet legger opp til en drift slik at det oppnås et økonomisk resultat i balanse i 2005. Sykehuset Innlandet har en betydelig økonomisk utfordring, og det er vedtatt et foreløpig budsjett for 2005 med et underskudd på 50 mill. kr. Styret i Sykehuset Innlandet har iverksatt en prosess for å utrede den fremtidige struktur på behandlingstilbudet. Dette arbeidet vil være sluttført høsten 2005. Styret for Sykehuset Innlandet skal til foretaksmøtet i juni 2005 gi en redegjørelse for status i arbeidet med å etablere en langsiktig og bærekraftig struktur med drift i balanse, og hvilke typer tiltak dette vil kreve på kort og lang sikt, inkludert en vurdering av det samlede kapasitetsbehovet.

Sykehuset Innlandet har brutto årsbudsjett på nær 4 mrd. kr. Det balansekravet som er stilt, utgjør knapt 2 pst. av dette. Foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet har etter mitt syn lagt et grunnlag som innebærer at styret i helseforetaket kan videreføre arbeidet med omstilling slik at det oppnås en bærekraftig økonomi, og at omstillingen kan gjennomføres i et forsvarlig tempo. Den overordnede føringen i arbeidet er og vil være at pasienttilbudet skal opprettholdes og styrkes.