Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:445 (2004-2005)
Innlevert: 27.01.2005
Sendt: 28.01.2005
Besvart: 01.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hvilken progresjon ser finansministeren for seg vedrørende avvikling av tiårsbegrensningen for fremførbart underskudd?

Begrunnelse

I forbindelse med skattemeldingen ble det varslet at man ønsket å avvikle tiårsbegrensningen for fremførbart underskudd. For mange næringsdrivende er tidspunktet viktig i planleggingsøyemed, og forutsigbare rammebetingelser og skatteregler er en nødvendighet. På denne bakgrunn er det viktig å få antydet når forslag om dette vil bli fremmet.
Innen petroleumsvirksomhet er det ingen tidsbegrensning på adgangen til å benytte fremførbart underskudd. For annen virksomhet er oppheving tilsvarende viktig, ikke minst for å stimulere gründervirksomhet hvor det ofte går lang tid fra et konsept blir utviklet til det blir kommersielt lønnsomt. Symmetri i reglene er dessuten et grunnleggende prinsipp i skatteteorien. Skattelovens nye § 14-90 vil fange opp eventuelle omgåelsessituasjoner.
Sverige og Danmark har pr. i dag ingen tidsbegrensning slik vi har i Norge, og en harmonisering vil være naturlig.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform er det varslet at Finansdepartementet vil ta initiativ til en avvikling av tiårsbegrensningen i adgangen til å fremføre underskudd, som en del av forslaget til skattereform. Det er lagt opp til å fase inn skattereformen over budsjettårene 2005, 2006 og 2007. Spørsmålet om tidspunktet for avviklingen av tiårsbegrensningen vil vurderes løpende i forbindelse med de årlige budsjettene.