Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:449 (2004-2005)
Innlevert: 28.01.2005
Sendt: 28.01.2005
Besvart: 08.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Barne- og familieministeren har tidligere besvart et spørsmål rettet til utdanningsministeren om utbetaling av kontantstøtte til norske studenter i utlandet. Svaret var negativt og begrunnet med retningslinjer og regelverk knyttet til kontantstøtte. Den økonomiske virkningen av at norske studenter når de studerer i utlandet ikke får ytelser de får som norsk student i Norge er negativ og er lite motiverende for utenlandsopphold.
Vil statsråden som alternativ vurdere innføring av et ekstra forsørgerstipend i utlandet?

Begrunnelse

Denne saken gjelder utdanningspolitikk. Gjennom Kvalitetsreformen oppmuntres norske studenter til å studere i utlandet; både gjennomføring av fullt studie og opphold på minst 6 måneder for studenter som tar sin utdannelse ved norske læreinstitusjoner. De studenter som har mindreårige barn når de studerer kvalifiserer i Norge til mottak av kontantstøtte men gjør det ikke ved opphold som student i utlandet. Ulik behandling innebærer betydelig økonomisk ulempe. Nye beregninger fra ANSA tyder på at det dreier seg om et årlig beløp i størrelsesorden ca. 3,5 mill. kr. Saken dreier seg først og fremst om utdanningspolitikk, og det viktige i saken må være å sikre at norske studenter når de studerer i utlandet får de samme og ikke dårligere betingelser enn når de studerer i eget land. Jeg oppfordrer derfor statsråden til å vurdere ordninger som kan sikre studentene lik økonomisk behandling uavhengig av om ekstra forsørgerstøtte for mindreårige barn kalles kontantstøtte eller gis andre betegnelser.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Studenter som drar til utlandet og som har barn, har rett på et behovsprøvd forsørgerstipend gjennom Statens lånekasse for utdanning på linje med studenter som studerer i Norge. Det er derfor på dette området ingen forskjellsbehandling mellom norske studenter i Norge og i utlandet.

Som det framgår av barne- og familieministerens svar i spørretimen 19. januar 2005, er tildeling av kontantstøtte avhengig av i hvilken grad barnet benytter barnehageplass med offentlig tilskudd. Kontantstøtteloven åpner ikke for å gi kontantstøtte når student og barn er bosatt i utlandet ut over tre måneder. Studenter med barn i Norge kan altså få kontantstøtte når de ikke benytter barnehageplass.