Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:450 (2004-2005)
Innlevert: 28.01.2005
Sendt: 31.01.2005
Besvart: 07.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Skytefeltet på Hjerkinn avvikles. Dette gir muligheter for å oppnå naturgevinster når det gjelder bruk av områdene. Vei- og hyttenettet vil bli viktig. Den gamle turisthytta Snøheim, er en del av dette. Bygdefolket rundt Dovrefjell mener at i framtidig utvikling og bruk av nasjonalparken blir Snøheim og veien dit svært viktig. Veien kanaliserer trafikken som brukes av et stort antall i sesongen.
Ser miljøvernministeren at Snøheim og veien har stor verdi for næringsutvikling og folks bruk av fjellet?

Begrunnelse

- Når Stortinget nå har vedtatt å legge ned skytefeltet på Hjerkinn, åpner det seg helt nye muligheter for å oppnå naturgevinster i området.
- Det er umulig å se bort fra at reise- og friluftsliv i hele regionen har klare interesser i å utnytte området. "Nasjonalfjellet" Snøhetta vil uansett være en magnet for turister og lokalbefolkningen. Det er da viktig at denne trafikken kan skje på en mest mulig skånsom måte for dyre- og plantelivet i området.
- Dersom ferdselen inn i området i mest mulig grad kanaliseres til Snøheimveien, vil kunne redusere/avlaste ferdselen i andre, og mer sårbare områder.
- Kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune vurderer Snøheim til å ha høy verneverdi der det ligger. Dette synet støttes fullt ut av lokalbefolkningen og alle kommunene rundt Dovrefjell. Snøheim bør kunne drives som turisthytte og må bevares på stedet.
- Dovre og Lesja kommune har fått full støtte i stort sett alle lokale organer for at Snøheim skal bevares. Dette fremgår av høringsuttalelsene til den vedtatte kommuneplanen for Hjerkinn skytefelt.
- For at lokaldemokratiet skal fungere, er det avgjørende at lokale innspill tillegges stor vekt. Dette gjelder ikke minst i Snøheim-saken, som på mange vis er blitt en lokal symbolsak.
- Lokalbefolkningen har i alle år tatt godt vare på fjellet, og ønsker å gjøre det også i framtida. Dovre kommune har blant annet en av landets mest restriktive holdninger til motorferdsel i utmark, noe som viser at lokalsamfunnet ønsker å ta ansvar.
- Det er stor enighet om at naturen skal forvaltes på bærekraftig vis. Dovre og Lesja kommune ønsker blant annet ikke utstrakt motorisert ferdsel i utmarka. Dette prinsippet følges i dag i praktisk handling.
- Når forvaltning av nasjonalparker og landskapsvernområder nå blir delegert til lokalt/regionalt nivå (kommunene/Dovrefjellrådet og lignende), må konsekvensen bli at det også blir spillerom for det lokale nivået til å utøve denne forvaltningen på en aktiv måte.
- Med etableringen av Dovrefjell-Sundalsfjella nasjonalpark og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål, blir en prøvestein om norsk nasjonalparkforvaltning nå blir endret slik at vi går fra en konserverende "ikke-bruk"-forvaltning til en ny strategi hvor lokalsamfunnets behov blir satt mer i fokus, selvsagt uten at dette går på bekostning av naturverdiene.
- Kommunene (Dovre og Lesja) gir med den vedtatte kommunedelplan for Hjerkinn skytefelt et betydelig og grundig gjennomarbeidet bidrag i tilbakeføringen av området til sivil bruk. Det foreliggende høringsdokument skisserer en omfattende tilbakeføring av skytefeltet. Utkastet innebærer blant annet at 98 pst. av skytefeltet foreslås som enten nasjonalpark eller landskapsvernområde og at 75-80 pst. av veiene i området tilbakeføres/saneres. Utkastet er på alle områder i tråd med Stortingets forutsetninger i vedtaket om nedleggelse av Hjerkinn skytefelt.
- For Dovre kommune er mer enn 73 pst. av kommunens areal underlagt vern i en eller annen form. Det blir da svært viktig å sikre lokal verdiskaping knyttet til de vernede områdene, samt å sikre lokal forankring gjennom at så mye som mulig av forvaltningen skjer lokalt. Naturlige fortrinn må kunne utnyttes på bærekraftig vis.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I 2002 ble Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark opprettet sammen med en rekke tilstøtende landskapsvernområder. Opprettelsen var en oppfølging av nasjonalparkplanen (St.meld. nr. 62 (1991-92), jf. Innst S. nr. 124 (1992-93). En sentral føring i arbeidet med verneplanen ble også lagt gjennom Stortingets behandling av et Dokument 8-forslag fra Senterparti-representantene Queseth Haarstad, Berge og Viken (Dokument nr. 8:36 (1991-92) om en samlet forvaltningsplan for Dovrefjell), jf. Innst. S. nr. 123 (1992-93). Et flertall ba Regjeringen "utarbeide forslag til et utvidet vern av Dovrefjellområdet". Hovedmotiveringen for utvidet vern var å sikre leveområdet for villreinstammen på Dovrefjell mot trusler om utvidet bruk av skytefeltet (langdistanseskyting med raketter) og midlertidig lagring av spesialavfall i daværende gruver i Tverrfjellet.

Stortinget vedtok i 1999 å opprette et nytt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot kommune. Samtidig ble det vedtatt at Hjerkinn skytefelt skulle legges ned som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Stortinget forutsatte at opprydding og sanering av inngrep på Hjerkinn skulle skje på en slik måte at man kunne få" [...] en betydelig økt naturverngevinst og helt nye perspektiver for vern og helhetlig forvaltning av Dovrefjell [...]". Planleggingen med tilbakeføring av området til har foregått siden 2000 bl.a. ved en egen kommunedelplan utarbeidet av Dovre og Lesja kommuner og en plan for naturrestaurering utarbeidet av fylkesmannen i Oppland.

Snøheim ligger like utenfor Hjerkinn skytefelt, men innenfor nasjonalparken. Det er Forsvardepartementet som eier Snøheim. Forsvarsdepartementet ønsker å avvikle Snøheim som ledd i at skytefeltet skal nedlegges.

Jeg har ennå ikke trukket endelige konklusjoner i denne saken. Det er mange hensyn, også de som representanten Enger nevner i sitt spørsmål, som skal vurderes i denne sammenheng. For meg er det ikke minst viktig å følge opp de intensjoner som Stortinget har lagt til grunn i sin behandling av nasjonalparkmeldingen, Dokument nr. 8:36-forslaget fra de tre representantene fra Senterpartiet og nedleggelsen av Hjerkinn som øvings- og skytefelt. Uansett utfallet om Snøheim og spørsmålet om vei i området, skal området mellom E6 og inn mot Snøhetta fortsatt kunne brukes av lokalbefolkningen og tilreisende for friluftsliv og rekreasjon.