Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:451 (2004-2005)
Innlevert: 28.01.2005
Sendt: 31.01.2005
Besvart: 10.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Fredrikstad Blad den 18. d.m. vises det til at helseministeren nå pålegger ruspoliklinikkene å kreve egenandel av brukerne gjennom rundskriv I-20/2004. I Innst. O. nr. 4 (2003-2004) Rusreform II, står det i en merknad fra komiteen at rusmiddelskadde nå vil få likeverdige tjenester som andre pasientgrupper "de samme pasientrettighetene og den samme rett til gratis behandling". Å pålegge denne gruppen egenandeler vil føre til at flere ikke oppsøker tilbudet.
Vil statsråden allikevel gjennomføre innkreving av egenandeler?

Begrunnelse

En av de viktige intensjonene med rusreformene var å gi brukerne et bedre tilbud, et tilbud som kunne dekke deres behov for hjelp i forskjellige situasjoner og føre til at flere faktisk oppsøkte tilgjengelige hjelpetiltak. Innføring av egenandeler ved poliklinikkene vil være stikk i strid med slike intensjoner og føre til at flere må henvende seg på sosialkontoret for å få penger til egenandelene, noe som ytterligere vil heve terskelen for å henvende seg til hjelpeapparatet. I tillegg til å øke utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil dette føre til at færre bruker - kanskje de med de største behovene - ikke tar kontakt med hjelpeapparatet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Da Stortinget vedtok Rusreform I og II (Ot.prp. nr. 3 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 54 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 51 (2002-2003) og Innst. O. nr. 4 (2003-2004)) ble ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere overført til staten ved de regionale helseforetakene. Ved dette ble behandling av rusmiddelmisbrukere en del av det samlede ansvaret i spesialisthelsetjenesten og sidestilt med somatisk behandling og behandling innenfor psykisk helse. Dette innebar også at rusmiddelmisbrukere fikk pasientrettigheter på lik linje med øvrige pasienter i spesialisthelsetjenesten.

I spesialisthelsetjenesten må alle pasienter som blir henvist til poliklinikker betale en egenandel. Dette gjelder også pasienter som blir henvist til en poliklinikk innen psykisk helsevern. Mange pasienter som blir henvist til poliklinikker innen psykisk helsevern har også omfattende rusmiddelproblemer. Disse pasientene er underlagt den samme egenandelsordningen som de øvrige pasienter.

Slik det fremgår av St.prp. nr. 1 (2004-2005) vedtok Stortinget å innføre polikliniske refusjonstakster for alle ruspoliklinikkene. Ved dette vedtok Stortinget lik finansiering for ruspoliklinikkene og poliklinikkene innen psykisk helsevern og en samordning av takstene ved ruspoliklinikkene med den nye takststrukturen innen psykisk helsevern. I dette ligger at det skal betales egenandel ved de nevnte poliklinikker. Ved å harmonisere egenbetalingen for poliklinikker innen psykisk helsevern og ruspoliklinikker, unngår man å få en vridning av bruken av de to typer poliklinikker. I sosialkomiteens innstilling Budsjett-innst. S. nr. 11 (2004-2005) til St.prp. nr. 1 (2004-2005) var det ingen merknader til Regjeringens forslag om å harmonisere egenbetaling for poliklinikker innen psykisk helsevern og ruspoliklinikker.

I særlige tilfeller er det gjennom gjeldende forskrift for poliklinikker - For 2000-12-01 nr. 1389. Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak - gitt adgang til full godtgjørelse (refusjon og egenbetaling) blant annet ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for at pasienten betaler egenandelen. Dette er gjort nettopp for at manglende innbetaling av egenandel ikke skal påvirke oppstart av eller videre behandlingsopplegg ved ruspoliklinikker og poliklinikker innen psykisk helsevern.