Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:457 (2004-2005)
Innlevert: 01.02.2005
Sendt: 01.02.2005
Besvart: 08.02.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Når vil fiskere og fangstfolk få sikret sine trygderettigheter på samme måte som andre yrkesaktive i folketrygden?

Begrunnelse

I april 2002 fattet Stortinget vedtak der det ba Regjeringen utrede forslag til endringer i folketrygden slik at det sosiale sikkerhetsnettet som folketrygden representerer, organiseres og finansieres på samme måte for fiskere og fangstfolk som for andre arbeidstakere. Slik forholdene er i dag betraktes denne yrkesgruppen som selvstendig næringsdrivende, selv om de ikke er medeiere i noe fartøy. De får da svakere rettigheter i forhold til arbeidsledighetstrygd, sykelønn og pensjon enn andre arbeidstakere. Samme år ble det også oppnevnt et utvalg for å se på pensjonsordningen for fiskere og fremdeles venter denne viktige yrkesgruppen på gode reformforslag.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Fiskernes status i folketrygden henger sammen med den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av yrkesgruppen. Lottinntekt av fiske regnes som næringsinntekt i forhold til skatteloven og folketrygdloven, og fiskere med slik inntekt regnes som selvstendig næringsdrivende. Syke eller yrkesskadde fiskere er likevel sikret de samme ytelsene som arbeidstakere, mens arbeidsløshetstrygden for fiskere ikke er like god som for arbeidstakere.

Fiskerne betaler trygdeavgift til folketrygden etter samme sats som arbeidstakere (mellomsats). Dessuten betales det en produktavgift av førstehåndsomsetningen av fisk.

Stortinget vedtok 30. mai 2002 å be Regjeringen utrede forslag til endringer i folketrygden for å sikre fiskere og fangstmenn de samme trygderettigheter som andre. Dette ble vinteren 2003 fulgt opp ved et høringsnotat om omlegging og normalisering av skatte- og trygdeforholdene for fiskene. I notatet var det blant annet gjort oppmerksom på at to tredeler av fiskerne vil bli arbeidstakere, mens en tredel fortsatt vil bli regnet som næringsdrivende som vil få dårligere rettigheter etter en omlegging.

Høringsinstansene var splittet i synet på spørsmålet om omlegging og normalisering av fiskernes skatte- og trygderettslige status. Viktige organisasjoner som Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag var imot en omlegging.

Regjeringen redegjorde for saken i St.prp. nr. 63 (2003-2004) i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2004. Regjeringen viste til at Stortinget den 12. februar 2004 vedtok å be Regjeringen legge fram ei stortingsmelding om rammevilkårene for fiskeriene m.m. I revidert nasjonalbudsjett ble det uttalt at fiskernes trygderettigheter bør ses i en større sammenheng og at en vil komme tilbake til spørsmålet i den nevnte meldingen. I forbindelse med behandlingen revidert nasjonalbudsjett tok finanskomiteen saken til etterretning. Den nevnte meldingen er nå under arbeid.

Stortingsrepresentant Britt Hildeng etterlyser også reformer av pensjonsordningen for fiskere. Den lovfestede Pensjonstrygden for fiskere gir førtids alderspensjon fra 60 til 67 år da fiskeren får rett til alderspensjon fra folketrygden. Et offentlig utvalg har i NOU 2003:8 skissert en statsgarantert pensjon finansiert av en omsetningsavgift på fisk, kombinert med en innskuddspensjon med full fondsdekning finansiert av medlemmenes innskudd. Skissen bygger på flere usikre forutsetninger, og overgangen til en delvis fondsbasert ordning vil medføre betydelige ekstrakostnader. Dette skyldes at pensjonsrettigheter som er tjent opp tidligere, og oppbygging av fond knyttet til ny pensjonsopptjening, må finansieres samtidig. Utvalget har ingen omforent løsning for hvordan disse kostnadene skal dekkes.

Regjeringen har i St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform - trygghet for pensjonene - gått inn for en fleksibel alderspensjon i folketrygden som kan tas ut tidligst fra 62 år. De lovfestede tidligpensjonsordningene for fiskere og sjømenn må nødvendigvis tilpasses en eventuell slik omlegging av folketrygden. Fiskerpensjonsutvalgets forslag vil bli vurdert i denne sammenhengen.