Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:460 (2004-2005)
Innlevert: 01.02.2005
Sendt: 02.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Stortingets flertall samlet seg om en merknad i forbindelse med behandling av årets statsbudsjett der det innenfor knappe rammer ble bedt om en "bedre og mer forutsigbar økonomisk støtte" for blant annet festivalen Mela.
Hvordan har statsråden fulgt opp dette overfor Horisont som arrangerer Mela, og hvordan vil det bli jobbet med dette videre?

Begrunnelse

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til svar fra Finansdepartementet på spørsmål nr. 40 til Finansdepartementet fra Senterpartiets stortingsgruppe der det framgår at samlet søknadsbeløp vedrørende post 73 langt overgår de midler som er stilt til disposisjon. Flertallet vil understreke betydningen av frivillige organisasjoners innsats i integreringsarbeidet. Flertallet vil peke på Mela-festivalen, Vard-modellen og KIA som eksempler på tiltak som bør sikres en bedre og mer forutsigbar økonomisk støtte.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg er kjent med merknaden i budsjettinnstillingen fra kommunalkomiteen hvor flertallet peker på Mela-festivalen, Vard-modellen og KIA som eksempel på tiltak som bør sikres en bedre og mer forutsigbar økonomisk støtte. Jeg vil imidlertid understreke at det ikke ble fattet et anmodningsvedtak om dette i forbindelse med kommunalkomiteens behandling av statsbudsjettet for 2005.

Mela-festivalen er en viktig arena for dialog, samhandling og nettverksbygging mellom personer med innvandrerbakgrunn og befolkningen for øvrig. Festivalen faller således innenfor målgruppen for tilskuddsordningen til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn, som ligger under kap. 521 post 73. Denne tilskuddsordningen er delegert til fylkeskommunene å fordele, da de forutsettes å ha oversikt over lokale behov, og derfor være de beste til å gjøre prioriteringer.

Jeg er kjent med at Stiftelsen Horisont og Mela-festivalen over flere år har mottatt støtte fra Norsk kulturråd og Norsk kulturfond. Kultur- og kirkedepartementet har i budsjettet for 2005 bevilget et tilskudd til Stiftelsen Horisont på 415 000 kr. I 2004 bevilget Norsk kulturråd 1 000 000 kr til planlegging og gjennomføring av Mela 2004. I tillegg gav Oslo kommune støtte til Mela 2004 over Oslos kommunes eget tilskudd til integreringstiltak. Både Oslo kommune og Norsk kulturråd har søknader til behandling for Mela 2005.

Med hensyn til spørsmålet om å sikre festivalen Mela en mer forutsigbar situasjon, har Kommunal- og regionaldepartementet ingen andre budsjettposter hvor det er lagt inn støtte til denne type arrangementer som en fast ordning. Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å opprette en egen budsjettpost for kun å gi støtte til ett arrangement. Jeg vil også vise til at det er Stortinget som vedtar bevilgningene på statsbudsjettet for ett år om gangen.