Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:464 (2004-2005)
Innlevert: 02.02.2005
Sendt: 03.02.2005
Besvart: 11.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Frittstående skoler skal ha hele landet som inntaksområde. Noen frittstående videregående skoler sender egne elever til opphold/utdanning på skoler i utlandet og tar imot utenlandske elever til opphold/utdanning på egen skole i Norge. Dette skjer i 2. år av videregående skoleløp.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre klar, enhetlig og enkel prosedyre for alle godkjente skoler i Norge som mottar gjestelever fra utlandet til utdanningsopphold i Norge som del av utdanning i hjemlandet og del av utveksling med norske elever?

Begrunnelse

Danielsen videregående skole i Bergen har fra ca. 1990 hatt et samarbeid med flere skoler i USA der elever i norsk videregående skole tar 2. år i samarbeidsskoler i USA og der amerikanske elever får tilsvarende utvekslingsopphold i Norge på norsk skole og med norske vertsfamilier. Opplegget er i tråd med intensjonene i Kvalitetsreformen. Det er likevel viktig å få fastslått at mottak av utenlandske gjestelever for offentlig godkjente norske friskoler kan gjennomføres innenfor friskolelovens rammer, spesielt § 3-1 om inntak av elever, og at slik utveksling av elever innenfor videregående utdanning kan finne sted i offentlig godkjent skole (privat som offentlig). Det er videre viktig at prosedyre knyttet til innreise for slike utvekslingselever som skal være elever ved norske skoler mer enn 3 måneder blir felles for alle skoler som har slike ordninger og ikke unødvendig byråkratisk. Et konkret og ferskt eksempel på slikt byråkrati er behandling av søknad fra en slik norsk skole for gjesteelev, der behandlingstiden var nesten et år og med avslag som konklusjon. Jeg understreker at slik jeg oppfatter forholdene fra skoler som driver med slik utveksling tar de som mottaende institusjon et tydelig og omfattende ansvar for den enkelte utenlandske elev i forhold til krav som måtte gjelde vedrørende midlertidig opphold i Norge. Det er derfor godt sikret at utvekslingselever reiser tilbake til egen skole i eget hjemland for å avslutte den utdannelsen de er i gang med og har påbegynt i eget hjemland. Det er etter mitt syn viktig at UD som utdanningsmyndighet tar ansvar for en nødvendig koordinering i forhold til Utlendingsdirektoratet for å sikre en tilfredsstillende men samtidig enkel prosedyre for oppholdet i Norge. En slik prosedyre bør jo ha som utgangspunkt i at dette gjelder elever som midlertidig tar utdanning i Norge på utveksling fra eget hjemland og egen skole i hjemlandet. Konkrete eksempler tyder på at prosedyre hos politi og UDI er uklar, lite koordinert og svært byråkratisk. Det synes derfor å være behov for et initiativ fra UFD for å sikre at elevutveksling i videregående skole som beskrevet kan gjennomføres på en enkel og samtidig tilfredsstillende måte i forhold, til opplæringslova, friskoleloven og utlendingsloven.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: De frittstående skolene skal ha hele landet som inntaksområde, og de skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende norske offentlige skoler, jf. friskoleloven §§ 3-1 første ledd og 6A-3 første ledd. Dette innebærer at det utbetales statstilskudd etter friskoleloven for elever uavhengig av hvilket statsborgerskap den enkelte eleven innehar, men det er et krav om at elevene har gyldig oppholdstillatelse i Norge. § 6 i forskrift om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for friskoler som får statstilskudd etter lov om frittstående skoler (friskoleloven) åpner for at de frittstående videregående skolene både kan få tilskudd for helårselever, elever som følger heldagskurs for en kortere periode enn et helt skoleår, og dessuten for elever som følger andre typer deltidskurs. Jeg vil også understreke at frittstående skoler som ønsker å ta imot utenlandske elever ikke må søke særskilt om dette. Skolen kan ta inn disse elevene på vanlig måte i henhold til friskoleloven. Regelverket på friskoleområdet er dermed ikke til hinder for at frittstående videregående skoler i Norge kan ta imot utenlandske elever.

I friskoleloven §§ 3-1 og 6A-3 har departementet hjemmel til å gi forskrift om inntak av utenlandske søkere til frittstående skoler. Fordi forskriftshjemlene først trådte i kraft 1. desember 2004, har ikke departementet per i dag fastsatt forskrifter som regulerer disse forholdene. Jeg vil derfor sammen med innvandringsmyndighetene vurdere om det er behov for bedre koordinering eller tiltak på dette området i forbindelse med fastsettelsen av en slik forskrift.