Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:467 (2004-2005)
Innlevert: 03.02.2005
Sendt: 03.02.2005
Besvart: 10.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den norske gaupebestanden er halvert fra snaue 500 i 1997 til omkring 250 i dag (42-44 ynglinger). I innstillingen til rovviltmeldingen vedtok Stortinget at det skulle være minimum 65 årlige ynglinger av gaupe. Samtidig fortsetter jakten på gaupe, med en kvote på 51. Dette betyr at bestanden av gaupe ikke vil øke utover dagens bestand slik Stortinget forutsatte i fjor.
Hvilken plan arbeider departementet etter for å nå bestandsmålene for rovvilt som var vedtatt i Stortinget i forbindelse med innstillingen til rovviltmeldingen?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur fastsatte Stortinget åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Videre har Stortinget fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige ynglinger av gaupe i disse åtte regionene, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). I Miljøverndepartementets forslaget til forskrift om forvaltning av rovvilt, som har vært på høring til berørte parter, er det nasjonale bestandsmålet fordelt mellom regionene. Den endelige regionale fordeling skjer i samråd med de regionale rovviltnemndene og vil trå i kraft 1. april 2005.

Fram til de regionale rovviltnemndene overtar myndigheten til å fastsette kvote fra 1. april 2005, fastsettes de nå av egne gaupenemnder i Hedmark og Nord-Trøndelag/Fosen. For resten av landet er det fylkesmannen som fastsetter kvoten gjennom en egen forskrift. Gaupenemndenes vedtak for 2005 er klagebehandlet av Direktoratet for naturforvaltning. Før fylkesmannen fastsetter kvoten gjennom egen forskrift blir berørte parter hørt. I år er totalkvoten for hele landet på 50 gauper. For å sikre et balansert uttak er det innført egne hunndyrkvoter og årets hunndyrkvote er på 16 dyr. Når hunndyrkvotene er fylt avsluttes jakten automatisk. Etter det jeg kjenner til er jakten over i Østfold og Oslo og Akershus etter at hunndyrkvoten er fylt.

Foreløpige tall tyder på at gaupebestanden er på minst samme nivå som i 2004. For å nå det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt for gaupe er det over tid behov for en økning av den samlede gaupebestanden.

Departementet har kontaktet Direktoratet for naturforvaltning vedrørende årets gaupejakt. Direktoratet mener det er forsvarlig å beskatte gaupe gjennom en kvotebasert jakt i 2005, men at kvotens størrelse, fordeling og jaktens utvikling i tiden framover må vies særskilt oppmerksomhet. Jeg forutsetter at nemndene tar hensyn til dette i sine vurderinger. Det er regionale forskjeller når det gjelder gaupebestanden og jeg har stor tro på at nemndene gjennom sitt arbeid vil finne gode løsninger på hvordan vi skal sikre gaupebestanden i årene som kommer.