Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:468 (2004-2005)
Innlevert: 03.02.2005
Sendt: 03.02.2005
Besvart: 08.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Når vil Finansdepartementet gjennomføre endringer i dagens ordning med merverdifritak for alternativ behandling, slik at dette knyttes opp mot registreringsordningen for alternative behandlinger?

Begrunnelse

Norsk Forbund for Psykoterapi har i et brev til finanskomiteen pekte på den konkurransevridning som ligger i dagens momssystem for helsetjenester og alternative behandlingsformer. Av foreningens vel 600 medlemmer er om lag to tredjedeler unntatt for moms, mens en tredjedel har moms på sine tjenester. De som er fritatt for moms, får fritaket fordi de har en eller annen kvalifisert helsefaglig utdanning i tillegg til terapiutdanningen. Utøvere som bare har terapiutdanning, må betale moms på sin praksis, selv om utdannelsen tilfredsstiller helsemyndighetenes krav til offentlig registrering i henhold til ny lov om "alternativ behandling av sykdom", som trådte i kraft 1. januar i år.
Etter at moms på tjenester ble innført, er en rekke alternative eller supplerende behandlingsformer, bl.a. soneterapi, aromaterapi og klassisk massasje fritatt for moms.
I forslag til statsbudsjett for 2004 ble registreringsordningen omtalt, og videre heter det at det skal vurderes om unntak fra merverdiavgiften for alternativ behandlingsformer kan knyttes opp mot registreringsordningen.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Dagens ordning, hvor man må vurdere ulike behandlingsformer konkret i forhold til merverdiavgiftsplikten, har vist seg å reise en rekke vanskelige avgrensingsspørsmål. Det er på denne bakgrunn Finansdepartementet, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, har til vurdering om merverdiavgiftsunntakene på dette området i stedet bør knyttes opp til den frivillige registerordningen for alternative behandlere som nå er etablert.

En slik omlegging av det gjeldende regelverket vil nødvendiggjøre forskriftsendringer, og et slikt forslag vil derfor måtte sendes på høring. Det tas sikte på å sende ut et høringsnotat med et slikt forslag i løpet av våren 2005. Norsk Forbund for Psykoterapi ble orientert om dette i et brev av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet.