Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:469 (2004-2005)
Innlevert: 03.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 11.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ligningskontorene har en ensartet praksis når det gjelder særfradrag for utgifter knyttet til rusbehandling?

Begrunnelse

Henvendelser fra mennesker som har gjennomgått behandling for sine rusproblemer viser at ligningskontorene har ulik praksis når det gjelder muligheten til særfradrag for utgifter til behandlingen. Det oppleves urimelig at ligningskontorene har forskjellig praksis for hvor store deler av utgiftene som kan legges inn i særfradraget. Behandlingsutgiftene kan for noen beløpe seg til mellom 5 0000-8 0000 kr avhengig av kompleksiteten i rusproblemene.
I noen tilfeller går trygdekontorene inn og dekker behandlingsutgiftene eller deler av disse, i andre tilfeller betaler pasienten selv hele behandlingen. Det er da avgjørende at en får muligheter for å føre utgiftene som særfradrag.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: For å få rett til særfradrag for utgifter knyttet til rusbehandling, må behandlingen tilfredsstille vilkårene i skatteloven § 6-83 annet ledd. Det er der krav om at behandlingen er faglig forsvarlig, at behandlingen skjer utenfor det offentlige helsevesen og at det offentlige ikke har et tilsvarende tilbud. Utfyllende bestemmelser er gitt i forskrift 14. april 1988 nr. 295.

Det er et sentralt mål i ligningsarbeidet å tilstrebe en lik skattemessig behandling av like tilfeller. For å sikre en mer ensartet behandling av særfradrag for rusmisbrukere etter skatteloven § 6-83 annet ledd, innhenter ligningskontorene regulært fylkesmannens vurdering av hvorvidt bestemmelsens vilkår er oppfylt. Den faglige vurderingen fattes av kvalifisert helsepersonell hos fylkeslegen. Det er videre det siste året kommet en anvisning på at behandling etter den såkalte Minnesota-modellen for alkoholmisbrukere skal anses som faglig forsvarlig, og således gi rett til særfradrag. Rusbehandling etter Minnesota-modellen er den altoverveiende mest brukte behandlingsmetoden, og således den behandlingsmetode som flest søker særfradrag for. Denne presiseringen av praksis fremkommer i Lignings-ABC 2004 side 1036. Det er en forutsetning at de anvisninger som er gitt i Lignings-ABC følges opp av skatteetaten. Jeg ser da ikke behov for nye tiltak fra min side for at den ønskelige likebehandlingen skal kunne oppnås.