Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:470 (2004-2005)
Innlevert: 03.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 11.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): TV2 har avslørt at offiserer i Hæren har tatt i mot tilbud om gratis laksetur fra en aktuell leverandør til Forsvaret, samtidig som det pågikk kontraktsforhandlinger med denne.
Kjenner forsvarsministeren til andre tilfeller av forsøk på smøring i Forsvaret, og hva vil hun gjøre for å sikre at smøring ikke forekommer i forbindelse med innkjøp i Forsvaret?

Begrunnelse

Thales er en betydelig leverandør av militær teknologi til det norske Forsvaret. Gjennom oppslag i TV2 har det kommet fram at offiserer i Hæren i august 2004, ble påspandert en gratis laksetur i samme periode som det skjedde forhandlinger om levering av tjenester for flere millioner til en kommende NATO-øvelse. Det har også kommet fram at Hæren tok direkte kontakt med Thales om levering av tjenester, i strid med Forsvarets egne reglementer.
Saken er egnet til å vekke mistanke om smøring i forbindelse med kontraktsinngåelse i Forsvaret, og det er av avgjørende betydning for tilliten til Forsvarets innkjøpsrutiner at alle forhold omkring dette, og eventuelt andre tilsvarende forhold blir avdekket og ryddet opp i.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: La meg innledningsvis understreke at Forsvarets etiske retningslinjene for kontakt med leverandører, slik dette fremgår av Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF), entydig slår fast at "Ingen tjenestemann må for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren ment til å påvirke hans tjenstlige handlinger, [...]." Dette omfatter alle som er ansatt i Forsvaret, ikke bare de som til daglig arbeider med anskaffelser.

Når det gjelder det konkrete oppslaget i TV2 om at offiserer fra Hæren skal ha tatt imot tilbud om gratis laksetur fra Thales, samtidig som det pågikk kontraktsforhandlinger med den samme leverandøren, gjelder saken forhandlinger om ulike tekniske løsninger til bruk under Battie Griffin-øvelsen, som skal finne sted mars 2005. På bakgrunn av de opplysninger som har fremkommet, har Forsvaret iverksatt en intern granskning for å få brakt de faktiske forhold på det rene, og for å få klargjort hvorvidt regelbrudd kan ha funnet sted.

Forsvaret har i forbindelse med saken anmodet Generaladvokaten om bistand, og det vil bli gjennomført intervjuer med berørt personell. Det er videre tatt kontakt med Regjeringsadvokaten for å anmode om bistand i vurderingen av sakens juridiske aspekter. I påvente av utredningens resultat har Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) besluttet å stille kontraktsinngåelsen med Thales i bero.

Forsvaret har også igangsatt en intern undersøkelse av en IT-kontrakt om levering av datautstyr som ble inngått i 2001 med Siemens datterselskap Siemens Business Services (SBS), etter oppslag i VG om at ansatte i Forsvaret og deres ektefeller skal ha deltatt på reiser betalt av Siemens. Forsvarets undersøkelse skal klarlegge de faktiske forhold i saken - ved å undersøke om tid, sted og personer kan settes i sammenheng med nevnte kontrakt, samt om det kan ha funnet sted brudd på regelverket.

Forsvarets anskaffelsesregelverk angir etiske retningslinjer for kontakt med leverandører. Retningslinjene ble revidert så sent som 12. mars 2004. Det følger av retningslinjene at alle reise- og hotellutgifter i forbindelse med utførelsen av tjenesten skal betales av Forsvaret, og at det ikke er tillatt å la Forsvarets forretningsforbindelser eller mulige forretningsforbindelser betale for reise, opphold mv. Det er heller ikke tillatt å ta imot slike ytelser fra Forsvarets forretningsforbindelser, eller mulige forretningsforbindelser, for ledsager.

Forsvarsdepartementet har bedt Forsvarsstaben om en redegjørelse for forholdene i Thales- og Siemens-sakene, og departementet avventer nå redegjørelsen og oppfølging av denne.