Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:471 (2004-2005)
Innlevert: 03.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 11.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen fremstiller sitt krav om CO2-håndtering for alle nye gasskraftverkkonsesjoner som en offensiv politikk for bruk av naturgass. Samtidig sier statsråden i Stavanger Aftenblad 27. desember 2004 at hun ikke vet når teknologien vil bli tatt i bruk.
På hvilken måte medfører kravet om CO2-håndtering at man tar naturgass i bruk raskere enn det man ville gjort uten å stille krav om CO2-håndtering?

Begrunnelse

På mitt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 356 (2004-2005) fikk jeg ikke svar på mitt spørsmål. Jeg er altså ikke ute etter å få en overfladisk gjennomgang av status for forskningen rundt CO2-håndtering, men søker en forklaring på hvordan dagens teknologikrav (CO2-håndtering) fra Regjeringen medvirker til at mer norsk naturgassen blir tatt i bruk i Norge.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Norge har svært gode muligheter til energiproduksjon. Energikildene våre vil være meget viktige for verdiskaping og velstand. Oppgaven i energipolitikken er å forvalte disse mulighetene på den best mulige måten. Jeg er i denne sammenhengen glad for at man nå går videre med planene om et gasskraftverk på Kårstø, og ser dette som viktig for verdiskapingen og energiforsyningen i Norge.

Også annen, ny gassbasert virksomhet kan gi viktige bidrag til energiforsyning og verdiskaping. Om få år kommer Snøhvit LNG i drift, hvor energiforsyningen er basert på naturgass. Videre bidrar Lyses gassrør fra Kårstø til Risavika til at naturgassen blir tilgjengelig for et av Norges største befolkningsområder. Dette viser at vi er ferd med å ta i bruk større deler av naturgassen på en hensiktsmessig måte. Jeg mener det er fornuftig med en slik, gradvis utvikling av det norske gassmarkedet.

Satsingen på utvikling av nye, effektive teknologier for å håndtere utslipp av klimagasser fra energiproduksjon er ikke et tiltak for raskere å ta i bruk naturgassen i Norge. Målsettingen er imidlertid å utvikle energiteknologier som er levedyktige i et langsiktig perspektiv, og som kan bidra til at en internasjonalt kan håndtere klimautfordringene på en mer effektiv måte enn i dag. Det er ingen tvil om at det fortsatt vil ta betydelig tid før vi har på plass kommersielt levedyktige teknologier for CO2-håndtering. Det er i en internasjonal sammenheng de beste og mest kostnadseffektive teknologiene vil bli utviklet.

Til slutt vil jeg få påpeke at krav om CO2-håndtering ved gasskraftverk eventuelt må stilles med hjemmel i forurensningsloven, som forvaltes av miljøvernministeren. Videre er det slik at gasskraftverk også er omfattet av den nye klimakvoteloven. Ifølge denne loven vil det være opp til Regjeringen å fatte eventuelle vedtak om teknologikrav i tillegg til kvoteplikten.