Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:474 (2004-2005)
Innlevert: 04.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 14.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Helseministeren har vært opptatt av at det å skulle få budsjettene i balanse ikke skal gå utover pasientene, men hvordan ser han for seg at dette kan skje når så mange som hvert fjerde årsverk kanskje må vekk?

Begrunnelse

Under budsjettbehandlingen i Helse Sørs styremøte onsdag 2. februar 2005 vedtok flertallet at Sykehuset i Vestfold (SiV) skal spare 106 mill. kr i 2005. Hvordan dette skal la seg gjennomføre er ikke utredet, og konsekvensene kan bli nedleggelser av lokalsykehusene i Larvik og Sandefjord. SiV hadde selv regnet seg fram til at de til nød kunne klare en innsparing i år på 37 mill. kr. SiV har konstant et overbelegg på 20-30 pst. Denne innsparingen kan føre til en reduksjon på 575 årsverk, det vil si hvert fjerde årsverk må vekk i en situasjon der overbelegget er konstant.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg har, i tråd med Stortingets vedtak, besluttet at Helse Sør RHF skal kunne ha et underskudd på inntil 500 mill. kr i 2005. I 2006 skal også dette regionale helseforetaket gå i balanse.

Styret i Helse Sør behandlet i sitt styremøte 2. februar 2005, som representanten Rui henviser til, blant annet fordelingen av mulig underskudd i 2005 på de enkelte helseforetak i regionen. I tråd med beslutningene på dette styremøtet, har Helse Sør i foretaksmøte med Sykehuset i Vestfold HF den 7. februar gitt helseforetaket anledning til å gå med et underskudd på inntil 61,1 mill. kr i 2005.

Under arbeidet med 2005-budsjettet for Sykehuset i Vestfold ble det som et alternativt forslag vist at dersom alle inntektsforbedringer og kostnadsreduksjoner skulle foretas i form av årsverksreduksjon, ville dette kunne tilsvare en reduksjon tilsvarende det antall årsverk representanten nevner.

Slik jeg også har svart til representanten Rui på et annet spørsmål (nr. 475), har en slik omfattende reduksjon imidlertid aldri vært foreslått for styret for Sykehuset i Vestfold. Budsjettet for 2005, som helseforetakets styre vedtok mandag 7. februar, inneholder verken en vesentlig reduksjon i antall årsverk eller en reduksjon av helseforetakets tilbud til akutt syke pasienter. Budsjettet ligger innenfor de resultatkrav som jeg har redegjort for tidligere. Jeg vil særlig gjøre oppmerksom på at vedtaket i styret var enstemmig; både de eieroppnevnte og de ansattvalgte styremedlemmer gikk inn for dette budsjettet.

Sykehuset i Vestfold har hatt sykehusdrift i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Helse Sør og Sykehuset i Vestfold har siden staten overtok eierskapet til sykehusene i 2002, arbeidet med effektivisering av driften i Vestfold. Sykehusdriften i Horten er trappet ned og vil bli avsluttet i løpet av første halvår 2005. Styret i Sykehuset i Vestfold har i sitt møte 7. februar blant annet besluttet at: " Styret forutsetter videre at ytterligere effektiviseringstiltak knyttet til at 6. byggetrinn (i Tønsberg) tas i bruk, tilpasninger av oppgavefordeling mellom driftssteder og fremskynding av tiltak i tråd med forslag til Strategi SiV 2008 blir realisert på tidligst mulig tidspunkt. Slike tiltak vil forelegges styret på ordinært vis."

Jeg kan ikke se at det er noen signaler i dette vedtaket som avstedkommer ytterligere kommentarer fra min side. Nå må sykehusets administrasjon og styre gis mulighet til å arbeide videre med disse tiltakene. Styret i Helse Sør vil følge saken og vurdere om det ev. er forhold av slik størrelse eller art at disse skal behandles i det regionale styret, ev. også tas opp i foretaksmøte i Helse Sør, i tråd med helseforetaksloven § 30.