Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:475 (2004-2005)
Innlevert: 04.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 14.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Øyeblikkelig hjelp til akutt syke pasienter er hjemlet i lov. Hvis Sykehuset i Vestfold (SiV) må reduseres med 575 årsverk, vil det bli svært vanskelig å kunne oppfylle loven om øyeblikkelig hjelp. SiV har konstant overbelegg på 20-30 pst. De nærmeste sykehusene i Telemark og Buskerud har ennå mer overbelegg. Syketransport betales også over det samme sykehusbudsjettet.
Til hvilken pris, hvor finnes det plass og hvor langt mener helseministeren det er forsvarlig å transportere de akutt syke i Vestfold i framtida?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er riktig som stortingsrepresentanten påpeker, at pasienter har rett til nødvendig helsehjelp, jf. lov om pasientrettigheter § 2-1. Det følger av lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a at de regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon, herunder akuttmedisinsk beredskap. I lovens § 2-2 slås det fast at helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Det generelle forsvarlighetskravet omfatter også de regionale helseforetakenes planlegging og organisering av tilbudet til akutt syke pasienter.

For å sikre at forsvarlighetskravet ivaretas, er Statens helsetilsyn tillagt ansvar for det overordnede tilsynet med helsetjenesten, jf. lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, der § 5 sier at dersom en virksomhet innen helsetjenesten drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene.

Når det gjelder situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF er departementet gjort kjent med at det vedtatte budsjettet for 2005 verken inneholder en vesentlig reduksjon i antall årsverk eller en reduksjon i foretakets tilbud til akutt syke pasienter. Budsjettet ble for øvrig vedtatt av helseforetakets styre 7. februar 2005.

I forkant av styrebehandlingen og ovennevnte vedtak ble det utarbeidet et alternativt budsjettforslag som hadde som premiss at alle inntekstforbedringer og kostnadsreduksjoner skulle beregnes i form av årsverksreduksjon. Dersom det endelige budsjettet hadde blitt gjort opp ut fra disse premissene kunne det ha tilsvart en reduksjon tilvarende det antall årsverk som representanten nevner.

Helse Sør RHF har bekreftet at alle akutt syke i Vestfold kan få tilfredsstillende behandling ved Sykehuset Vestfold HF, eventuelt med støtte fra de omliggende helseforetak (dvs. i første rekke i nabofylkene Telemark, Buskerud). Det er grunn til å minne om at dette gjelder et område av landet hvor avstandene mellom sykehus er blant de korteste i landet.

Jeg vil følge situasjonen i Helse Sør fremover. Basert på den informasjonen som departementet har og som er gjengitt ovenfor, synes behandlingstilbudet til akutt syke i Vestfold ut til å være tilfredsstillende ivaretatt.