Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:476 (2004-2005)
Innlevert: 04.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): 25. juni 2002 gikk det ut en pressemelding fra Statsministerens kontor om at Lønnsgarantiordningen skulle flyttes til Vardø. I januar i år er de ansatte ved Lønnsgarantiordningen informert om at de skal legges under Aetat, men så vidt meg bekjent er det ikke gitt informasjon om hvordan de ansatte skal ivaretas ved en slik endring.
Vil statsråden sørge for at de ansatte kan få klarhet i hvordan de skal bli ivaretatt fremover etter flere år med usikkerhet i forhold til sin arbeidsplass?

Begrunnelse

Først kom meldingen om flytting til Vardø. Dette har med unntak av en liten filial ikke blitt gjennomført i henhold til planene. Flyttingen til Vardø er uansett omstridt og antagelig en dårlig løsning for mange av dagens ansatte, men usikkerheten som har vært knyttet til hvor arbeidsplassen kommer til å ligge har nok vært en enda større belastning. Mange ansatt har vanskelig med å forholde seg til en situasjon der man ikke vet hvor man skal arbeide i fremtiden.
Så kom meldingen om at Lønnsgarantiordningen skulle underlegges Aetat. Hva vil det ha å si for flyttevedtaket til Vardø? Og hvordan vil de ansatte bli ivaretatt i denne etaten. Mangel på informasjon til de ansatte er her antagelig det største problemet, og slik mangel på informasjon bidrar dessverre til stor grad av usikkerhet. Det er derfor viktig at de ansatte nå får noe å forholde seg til og vet hva som gjelder fremover.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som representanten Høglund skriver, besluttet Regjeringen i 2002 å overføre statlige arbeidsplasser til Vardø, herunder stillinger i tilknytning til lønnsgarantiordningen. På bakgrunn av denne beslutningen ble det i mars 2003 opprettet en filial av lønnsgarantien i Vardø, bestående av 5-6 ansatte. Samtidig ble det bestemt at det etter en evaluering i 4. kvartal 2004 av om man har klart å etablere en velfungerende enhet med kvalifisert personale i Vardø skulle legges til rette for overføring av hele lønnsgarantien innen utgangen av 2006. Evalueringen er nå gjennomført og departementet fikk overlevert sluttrapporten fra ECON Analyse 19. januar i år.

Det er identifisert et stort behov for regelverksforenkling og effektivisering av saksbehandlingsrutinene i lønnsgarantisaker. På denne bakgrunn er det besluttet at ansvaret for lønnsgarantiordningen skal overføres fra Direktoratet for arbeidstilsynet til Aetat, samt at det skal ses nærmere på regelverk og saksbehandlingsrutiner. Dette for å få til en bedre tjeneste for de konkursrammede arbeidstakerne.

Moderniseringsarbeidet er nå igangsatt og evalueringsrapporten fra ECON Analyse vil inngå som en del av dette.

Den endelige beslutningen om lokalisering av ytterligere arbeidsplasser til Vardø innenfor lønnsgarantiområdet vil bli tatt så snart det ovennevnte arbeidet er gjennomført. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.

Når det gjelder hensynet til de ansatte, vil jeg selvfølgelig sørge for at de blir involvert i arbeidet på en hensiktsmessig måte og at de får den nødvendige informasjon underveis i prosessen.