Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:478 (2004-2005)
Innlevert: 04.02.2005
Sendt: 07.02.2005
Besvart: 14.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge media (Aftenposten 4. februar) betaler bedrifter for mye i toll til staten som følge av feil i utfyllingen av tolldeklarasjonene.
Hva kan gjøres for å forenkle og gjøre deklarasjonssystemet mer brukervennlig slik at vareimport ikke unødig fordyres?

Begrunnelse

Norske selskaper betalte ifølge Aftenposten 4. februar inn 1,1 mrd. kr for mye i toll og avgifter. Mye av arbeidet med deklarasjonen skyldes registrering mht. å betale innførselsmerverdiavgift som i neste omgang trekkes fra med samme beløp på omsetningsoppgaven (refunderes). Det kunne i denne forbindelse vært interessant å hvite hvor mye av disse 1,1 mrd. kronene som skyldes registrering utelukkende med hensyn på å beregne innførselsmerverdiavgift. Undersøkelsen utført av Toll- og avgiftsdirektoratets kontrollorgan tyder på at næringslivet står ovenfor en vesentlig kontrollkostnad på dette området, hvilket muligens gjør ordningen med innførselsmerverdiavgift enda mer kostnadsdrivende for norsk næringsliv enn tidligere antatt.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg vil innledningsvis presisere at det beløp som er nevnt i Hagesæters spørsmål, aldri har vært innbetalt til statskassen. Dette er beløp som er avdekket som feilberegnet i toll- og avgiftsetatens maskekontroll, det vil si før deklarasjonene blir godkjent av toll- og avgiftsetaten, og dermed før det er foretatt noen endelig beregning eller innbetaling av toll og avgifter. Det er således feilaktig angitt fra Aftenpostens side at nevnte beløp er innbetalt til toll- og avgiftsetaten. Det avdekkede og korrigerte beløpet består av ca. 150 mill. kr i toll og særavgifter og 956 mill. kr i mva.

Det er også viktig å påpeke at de feiltyper det her er tale om, i liten grad har sammenheng med at deklarasjonssystemet er for komplisert eller lite brukervennlig. Mange av feilene som gjøres av deklarantene/speditørene er av en slik art at de lett kunne ha vært luket bort ved bedre internkontroll blant speditørene/deklarantene. For eksempel oppgir deklaranten feil valuta, eller fakturanummer blir angitt i rubrikken for varepris.

Jeg vil nevne at toll- og avgiftsetaten arbeider kontinuerlig med tilrettelegging for en mer effektiv grensepassering, også når det gjelder effektive og brukervennlige deklarasjonssystemer. Det er også en uttalt målsetting at lovlydige foretak skal møtes med samarbeid og tilrettelegging fra etatens side, slik at disse virksomhetene forstyrres minst mulig i forbindelse med grensepassering. Det kan også nevnes at toll- og avgiftsetaten tilbyr opplæringstiltak og skolering overfor speditører/deklaranter innenfor de områder hvor det begås mest feil, samt at det jevnlig gis informasjon om regelverk i forbindelse med avholdte firmakontroller mv.

Toll- og avgiftsetaten vil i inneværende strategiperiode arbeide videre med å utvikle et autorisasjonssystem hvor næringsdrivende som oppfyller bestemte kvalitetskrav, skal kunne nyte godt av forenklede prosedyrer i forbindelse med deklarering og grensepassering. Det er i den anledning etablert et pilotprosjekt i samarbeid med svensk tollvesen, hvor disse prinsippene nå prøves ut. Et fåtalls næringsdrivende inngår i dette pilotprosjektet, som har som hovedmålsetning å forenkle/lette så vel vareførsel som grensepassering mellom Norge og Sverige.