Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:479 (2004-2005)
Innlevert: 04.02.2005
Sendt: 07.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Flere organisasjoner og Kystpartiet har lenge ønsket å inkludere tannhelsetjenesten i det refusjons- og egenandelsystemet. Det har vært stor usikkerhet ved omkostningene og hvordan man praktisk skulle få gjennomført en slik samordning.
Mener statsråden at tannhelsetjenesten skal få samme ordninger som resten av helsevesenet, og vil man initiere en utredning av hvordan man kan integrere tannhelsetjenesten i det ordinære refusjons- og egenandelsystemet og kostnadene ved dette?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålene fra representanten er høyst aktuelle. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) ble det redegjort for et utredningsarbeid som er igangsatt. Behovet for en bred utredning av det offentlige engasjement på tannhelsefeltet resulterte i at det våren 2004 ble oppnevnt et offentlig utvalg. Jeg har lagt ved utvalgets mandat til orientering. Utvalget skal etter planen legge frem sin tilråding 1. mai 2005.

Spørsmålet som representant Bastesen stiller forutsettes drøftet i utvalget. Jeg ser det som naturlig å ta stilling til endringer av det omfang som spørsmålet omfatter først etter at utvalgets tilråding foreligger og har vært på en bred høring.

Vedlegg til svar:

Mandat for utvalg som skal vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet.

http://odin.dep.no/hod/norsk/aktuelt/nyheter/042071-070226/dok-bn.html