Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:482 (2004-2005)
Innlevert: 08.02.2005
Sendt: 08.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): På Høvringen har det i 60 år foregått en skånsom transport av skiturister med beltebil. Dette er en del av reiselivsproduktet og derfor en del av næringsvirksomheten. Transporten er ikke i konflikt med miljø- eller friluftsinteresser.
Vil miljøvernministeren gi tillatelse til å fortsette denne transporten?

Begrunnelse

Reiselivsnæringen har stor betydning i mange kommuner og regioner. Her er viktige arbeidsplasser og verdiskaping i regioner som har store utfordringer med å holde oppe bosettingen og næringsvirksomhet. Næringa har ofte en marginal økonomi og opererer i en hard internasjonal konkurranse. Transporttilbudet til skiturister, særlig danske, er av stor betydning for Høvringen. Naturen, miljøet og friluftslivet er avgjørende viktig i reiselivssammenheng, så transporten kan ikke komme i konflikt med dette.
Departementet mener, bl.a. i brev fra 1. juli 2004, at transporten rammes av motorferdselloven. Derimot åpner departementet for at beltebiler kan ta med skiturister hvis de kjører varer til Smukksjøsæter.
Etter mitt syn kan det her ligge en fare for en unødig varetransport for å få adgang til å frakte skiturister. En slik praksis vil være svært uheldig og føre til mer beltebilkjøring.
Det bør vurderes på nytt om transporten av skiturister kan godkjennes innenfor rammen av motorferdselsloven sett i lys av lovens formål om å beskytte naturmiljøet og fremme trivselen. Eventuelt bør en dispensasjon vurderes.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Som følge av den nye loven om yrkestransport av 21. juni 2002 som trådte i kraft 1. januar 2003, er det ikke lenger anledning til å gi løyve til rutetransport med beltebiler. Dermed gjelder ikke unntak for slik transport i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Denne kjøringen reguleres dermed fullt ut av motorferdselloven og tilhørende nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven hindrer ikke nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Beltebiltransport av skiturister er i motorferdsellovens forstand ikke et anerkjent nytteformål, og loven åpner derfor i utgangspunktet ikke for slik transport.

Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v. som ikke ligger til brøytet bilveg) er tillatt. Det er adgang til å la personer sitte på når det likevel skal foretas slik nødvendig transport. Transporten må imidlertid være foranlediget av behovet for varetransport, og det er en forutsetning at passasjertransporten ikke fører til ekstra kjøring.

I unntakstilfelle kan det gis tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Av rundskriv T-1/96 framgår at transport av gjester ut i turterreng ikke er tillatt.

Det er dermed etter gjeldende lov, forskrift og retningslinjer/rundskriv ikke anledning til å gi tillatelse (dispensasjon) til den omtalte beltebiltransporten.

Hvis det skal åpnes for slik transport med beltebil, må motorferdsellov og/eller nasjonal forskrift endres eller det må gis en særskilt forskrift for denne type transport.

Motorferdselregelverket er for tiden gjenstand for et forsøksprosjekt i åtte kommuner. Forsøket skal klarlegge hvorvidt formålet med motorferdselloven kan oppfylles bedre ved å koble praktiseringen nærmere opp til lokale planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Forsøket planlegges sluttført og evaluert medio 2005. I påvente av forsøksprosjektets avslutning og evaluering har departementet ikke funnet det ønskelig å foreta lov- eller forskriftsendringer. Synspunktene som er kommet fra de berørte parter i denne saken, vil være viktige momenter i de vurderingene som vi skal gjøre.