Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:483 (2004-2005)
Innlevert: 08.02.2005
Sendt: 08.02.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 18.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Hvilke tiltak ser moderniseringsministeren at det er mulig å sette i verk for å stimulere, samt opprettholde et tilstrekkelig habilt takseringsapparat som utfører korrekte takseringer på et uavhengig grunnlag?

Begrunnelse

Uavhengige takstmenn blir stadig færre ettersom de ulike forsikringsselskapene ansetter sine egne takstmenn for å utføre taksering av skader. Bakgrunnen for dette er at forsikringsvirksomhet er unntatt for avgift gjennom merverdiavgiftsloven § 5b nr. 4, mens takseringstjenester er gjenstand for merverdiavgift. Det er dermed kostnadsbesparende å ansette egne takstmenn. Ulempen er den ansatte takstmanns habilitet i forhold til et korrekt forsikringsoppgjør.
Det faktum at det blir stadig færre uavhengige takstmenn (færre utstedte skadesertifikat) svekker også konkurransen i forhold til nyetableringer av forsikringsselskaper og utenlandske selskap som forsøker å komme inn på det norske markedet ettersom det er blitt vanskeligere å oppdrive takseringstjenester.
Det er nærliggende å tro at skadelidtes stilling er blitt forverret ved at det er færre uavhengige takstmenn og at oppgjørene således blir for lave. Tendensen har derimot vært at forsikringsselskapene har vært mer rundhåndet med utbetalingene for å unngå konflikter. Følgen er at forsikringspremiene blir dyrere for alle.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet ble overført fra moderniseringsministeren.

Problemstillingen er drøftet i Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) kap. 15.1. Finanskomiteen hadde ikke merknader til drøftelsen, jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005). Forslaget til forskriftshjemmel ble vedtatt. Departementet vil, som opplyst i proposisjonen, be Kredittilsynet om å utrede spørsmålet og å utarbeide utkast til forskrift som gjennomfører eventuelle nødvendige tiltak.

Det følgende er sitat fra Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) kap. 15.1:

"Stortinget fattet 21. juni 2002 følgende anmodningsvedtak til Regjeringen:

"Stortinget ber Regjeringen foreslå tiltak som kan bidra til uavhengighet mellom skadeforsikringsselskap og takstselskap, og som kan bidra til å redusere etableringshindringer i skadeforsikringsmarkedet, i forbindelse med statsbudsjettet for 2003."

Regjeringen uttalte i St.meld. nr. 4 (2002-2003) følgende:

"Stortingets vedtak reiser flere spørsmål i forhold til gjeldende forsikringslovgivning. regjeringen viser til NOU 2001:24 Ny livsforsikringslovgivning og den revisjon av forsikringslovgivningen som nå pågår. Regjeringen vil ta sikte på å foreslå tiltak i forbindelse med arbeid med ny forsikringslovgivning som nå pågår."

I finansministerens brev 14. februar 2003 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble det vist til at anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp i den foreliggende odelstingsproposisjon.

Departementet viser til at Stortingets vedtak reiser to problemstillinger. For det første skal eventuelle tiltak kunne bidra til uavhengighet mellom skadeforsikringsselskap og takstselskap. For det andre skal tiltak kunne bidra til å redusere etableringshindringer i skadeforsikringsmarkedet.

De to problemstillingene som Stortingets anmodningsvedtak reiser, er ikke nærmere utredet. Departementet viser til at uavhengighet mellom skadeselskap og takstselskap kan skapes på flere måter, og at det ikke er gitt hvilken måte som anses som den mest hensiktsmessige. Når det gjelder spørsmålet om hvordan man kan redusere etableringshindringer i skadeforsikringsmarkedet, legger departementet til grunn at det samme vil gjøre seg gjeldende her. Dette taler etter departementets vurdering for at det i denne omgang søkes å utrede problemstillingene nærmere, før det foreslås tiltak.

På den annen side legger departementet til grunn at det er viktig at det foreligger hjemmel for å iverksette tiltak dersom dette skulle vise seg å være nødvendig. På denne bakgrunn finner departementet at det vil være hensiktsmessig med en forskriftshjemmel som åpner for å iverksette tiltak på dette området. Dersom Stortinget følger opp departementets forslag på dette punktet, vil departementet oversende utredningsoppdrag til Kredittilsynet og be om at det utarbeides utkast til forskrifter som gjennomfører eventuelle nødvendige tiltak.

Departementet foreslår således at følgende bestemmelse tas inn i forsikringsvirksomhetsloven § 1-1 som nytt siste ledd:

"Kongen kan gi nærmere regler om takseringstjenester i skadeforsikringsselskaper. ""