Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:486 (2004-2005)
Innlevert: 08.02.2005
Sendt: 09.02.2005
Besvart: 17.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I en betenkning for Oslo og Omland Friluftsråd konkluderer professor Carl August Fleischer med at den byggetillatelsen som er gitt til prinsesse Märtha Louise innenfor markagrensa, er ulovlig. Fylkesmannen begrunner dispensasjonen med at prinsessen har særrettigheter fordi hun er kongelig.
Hvordan vurderer statsråden denne begrunnelsen, er statsråden enig i at dispensasjonen kan føre til uthuling av byggeforbudet i Oslomarka, og vil han i så fall ta tiltak for at dispensasjonen blir trukket tilbake?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Fylkesmannen har truffet endelig vedtak i den aktuelle byggesaken, og vedtaket kan ikke påklages videre. Miljøverndepartementet kan likevel på visse vilkår omgjøre underordnet organs vedtak, blant annet vedtak som må anses som ugyldige.

Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å gripe inn og overprøve fylkesmannes vurdering i dette tilfellet. Fylkesmannens vedtak er begrunnet med at søkeren, prinsesse Märtha Louise, kan anses å ha særlige behov, og at utbyggingen vil ha begrensede negative virkninger på natur- og friluftsinteressene. På grunn av at det er helt spesielle forhold til stede i denne saken, vil fylkesmannens avgjørelse ikke få konsekvenser for behandlingen av andre saker om bygging innenfor markagrensen. Jeg har ikke merknader til fylkesmannens beslutning i denne saken.

Jeg er opptatt av at markagrensen skal overholdes. Jeg kommer derfor til å innskjerpe dette overfor de berørte kommuner og fylkesmenn.