Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:488 (2004-2005)
Innlevert: 08.02.2005
Sendt: 09.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Aftenposten 8. februar 2005 kan man lese at vintergjester i turistgrenda Høvringen i 60 år er transportert med beltebil 4-5 kilometer til ytterkanten av Rondane nasjonalpark. Dette er en viktig del av totalpakken som trekker turistene. I en lovendring før forrige vintersesong ble denne bruken av beltevogner overraskende forbudt da de ikke lenger var underlagt "ruteløyve", og derfor ble tolket som "fornøyelseskjøring".
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at turistnæringen igjen kan drive ervervsmessig kjøring med beltevogn?

Begrunnelse

Problemstillingen har blitt drøftet i media av en rekke politiske partier, og samtlige, både på sosialistisk og ikke-sosialistisk side, stiller seg uforstående til at beltevognkjøringen nå er forbudt. Man opplever at beltebilbruken ved Høvringen er blitt offer for en utilsiktet tolkning av lovverket, og at det på ingen måte var lovens formål eller hensikt å forby beltevognkjøring på Høvringen da "beltevogn" ble unntatt i lovverket over "kjøretøy" med ruteløyve.
Turistnæringen i Høvringen har spesialisert seg på miljørettet turisme hvor natur og ro er viktige salgsargumenter. Videre så er Høvringen fri for ski anlegg og støyende natteliv. Bruk av beltebilene har vært et middel til å få med småbarn på skitur i fjellet, eller la eldre og "dansker" uten særlig skiferdigheter få nyte den storslåtte naturen.
Beltevognkjøringen er utvilsomt en viktig del av næringsgrunnlaget. Turistnæringen i området frykter for fremtiden, fordi de av erfaring vet hvor viktig beltevognene er for å kunne tilby turistene tilgang til den storslåtte naturopplevelsen de ønsker å oppleve.
Oppslaget i Aftenposten bekrefter at næringen i dette området ser på bruken av beltebil som en vesentlig salgsfaktor. I Aftenposten siteres Leif Arne Gjerdingen som driver Høvringen Høgfjellshotell at "Nesten alle som ringer for å booke seg inn, spør om det blir beltebilkjøring i vinter". Mange frykter at dersom turistnæringen i området blir stående uten tilbudet om bruk av beltebil, så vil Høvringen bli mindre interessant som turiststed, og det kan bli kroken på døren for mange viktige arbeidsplasser.
Den turistrelaterte vintersesongen på Høvringen varer i ca. 2 måneder rundt vinterferietiden. I løpet av den tiden, samt en sommersesong, skal turistnæringen har tilstrekkelig aktivitet til å klare å holde liv i næringen. Det er derfor viktig at denne saken, som har tverrpolitisk bred støtte, løses raskt og smidig, slik at næringen ikke blir skadelidende nok en sesong. I en bransje med knappe marginer og sterk konkurranse kan dette ha betydelig konsekvenser.
Departementet har i brev av 1. juli 2004 skrevet at man vil avvente videre arbeid med lovverket til forsøksprosjektet i åtte kommuner vedr motorferdselsregelverket er gjennomført. Da har nok en sesong passert, og mange frykter det innebærer uopprettelig skade for turistnæringen i området. Vi håper derfor at statsråden ser velvillig på saken og finner en hurtig løsning på den.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Som følge av den nye loven om yrkestransport av 21. juni 2002 som trådte i kraft 1. januar 2003, er det ikke lenger anledning til å gi løyve til rutetransport med beltebiler. Dermed gjelder ikke unntak for slik transport i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Denne kjøringen reguleres dermed fullt ut av motorferdselloven og tilhørende nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven hindrer ikke nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Beltebiltransport av skiturister er i motorferdsellovens forstand ikke et anerkjent nytteformål, og loven åpner derfor i utgangspunktet ikke for slik transport.

Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser mv. som ikke ligger til brøytet bilveg) er tillatt. Det er adgang til å la personer sitte på når det likevel skal foretas slik nødvendig transport. Transporten må imidlertid være foranlediget av behovet for varetransport, og det er en forutsetning at passasjertransporten ikke fører til ekstra kjøring.

I unntakstilfelle kan det gis tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Av rundskriv T-1/96 framgår at transport av gjester ut i turterreng ikke er tillatt.

Det er dermed etter gjeldende lov, forskrift og retningslinjer/rundskriv ikke anledning til å gi tillatelse (dispensasjon) til den omtalte beltebiltransporten.

Hvis det skal åpnes for slik transport med beltebil, må motorferdsellov og/eller nasjonal forskrift endres eller det må gis en særskilt forskrift for denne type transport.

Motorferdselregelverket er for tiden gjenstand for et forsøksprosjekt i åtte kommuner. Forsøket skal klarlegge hvorvidt formålet med motorferdselloven kan oppfylles bedre ved å koble praktiseringen nærmere opp til lokale planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Forsøket planlegges sluttført og evaluert medio 2005. I påvente av forsøksprosjektets avslutning og evaluering har departementet ikke funnet det ønskelig å foreta lov- eller forskriftsendringer. Synspunktene som er kommet fra de berørte parter i denne saken, vil være viktige momenter i de vurderingene som vi skal gjøre.