Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:489 (2004-2005)
Innlevert: 09.02.2005
Sendt: 10.02.2005
Besvart: 17.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Hvordan vurderer samferdselsministeren konsekvensene for natur og mennesker ved gjennomføring av Statens vegvesens planer om utvidelse av eksisterende 2-felts E6 til 4-felts motorveg fra Minnesund til Skaberud, og hvordan vil samferdselsministeren sikre at Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider i planleggingen av veg og jernbane, slik at det mest miljøvennlige alternativet for utbyggingen av 2-spors jernbane og 4-felts motorveg langs problemstrekningen Minnesund-Skaberud kan velges?

Begrunnelse

Statens vegvesen planlegger bygging av 4-felts motorveg fra Gardermoen til Moelv, til sammen 107 km. Dette er tenkt gjennomført ved å utvide eksisterende 2-felts veg til fire felt. For de 22,8 kilometerne fra Minnesund i Eidsvoll til Skaberud i Stange er konsekvensene for miljø og folk store, og praktisk talt utelukkende negative. Dette dokumenterer Statens vegvesen i sin egen konsekvensutredning. Allerede i dag er dette området sterkt belasta. På et relativt begrensa område, langs Mjøsas solside, går det i dag 1-spors jernbane og 2-felts E6, - i tillegg til de lokale vegene. En utvidelse av dagens 2-felts E6 til 4 felt vil ødelegge uerstattelige verdier.
Områdene langs dagens E6 (fra Minnesund til Skaberud) har et unikt natur- og kulturlandskap. For eksempel har Morskogen (nord i Eidsvoll kommune) et spesielt godt lokalklima. Stedet er blitt kalt Østlandets Hardanger. Her er en rik flora og fauna, med blant annet betydelig innslag av edellauvskog. Det meste av bosettingen og landbruket befinner seg også langs dagens E6-trasé. Med utvidelse av E6 til 4-felts motorveg ødelegges store deler av dette. Landskapsbildet blir endret dramatisk, og verneverdig kulturlandskap vil gå til grunne. Området har dessuten et stort potensial som bolig- og rekreasjonsområde. Utvikling av båtlivet er også avhengig av et levende miljø langs Mjøsas solside.
For å redusere antall alvorlige ulykker, og for å bedre transportkapasiteten, er det behov for 2-spors jernbane og 4-felts motorveg langs hele strekningen Gardermoen-Hamar. På strekningen Minnesund-Skaberud (22,8 km) ønsker lokalbefolkningen veg og jernbane bort fra sjøkanten. Den 22. november 2004 vedtok kommunestyret i Eidsvoll enstemmig å be om at alternativ trasé, også kalt Åslinja, konsekvensutredes.
Så langt er heller ikke planarbeidene for jernbane og veg samordnet. Det er viktig å finne den beste traseen for både 2-spors jernbane og 4-felts motorveg. En samordnet planlegging er helt nødvendig for å gjøre de samlede inngrep i natur og miljø minst mulig.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Miljøutfordringene ved utbygging av både veg og jernbane på strekningen Minnesund-Skaberud må søkes løst gjennom det lokale planarbeidet som involverer berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner. Som det fremkommer videre i svaret er mye planlegging gjennomført, men det gjenstår også mye før løsningene kan konkretiseres.

Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene ble behandlet av fylkestinget i Oppland 9. april 2003, i Akershus 29. april 2003 og i Hedmark 16. juni 2003, og godkjent av Miljøverndepartementet i brev av 19. mai 2004. I fylkesdelplanen anbefales utvidelse i eksisterende traseer både for veg og jernbane.

Konsekvensutredningen for E6 på strekningen Gardermoen-Moelv, ble godkjent av Vegdirektoratet i sluttdokument datert 14. april 2004. Strekningen Gardermoen-Kolomoen skal prioriteres i det videre planarbeidet. Tiltakshaver, Statens vegvesen region øst, har i samråd med de berørte kommunene blitt enig om at det utarbeides reguleringsplanforslag for utvidelse av E6 mellom Gardermoen (Hovinmoen) og Minnesund, og mellom Skaberud og Kolomoen. For E6 på strekningen Minnesund-Skaberud skal det utarbeides kommunedelplanforslag i Eidsvoll og Stange kommuner før det lages reguleringsplaner.

I arbeidet med konsekvensutredningen la Statens vegvesen fram et forslag til utredningsprogram som kun hadde ett alternativ - utvidelse av dagens trasé. I forbindelse med høringen av melding med forslag til utredningsprogram, kom det inn innspill fra Hedmark fylkeskommune, Eidsvoll og Stange kommuner og de lokale velforeningene om at en østre trasé over åsen (Åslinja) mellom Minnesund og Skaberud burde tas med.

På bakgrunn av meldingen og de innkomne høringsuttalelsene, fastsatte Vegdirektoratet, etter forelegging for Miljøverndepartementet, utredningsprogrammet for konsekvensutredningen ved brev av 26. april 2001.

I utredningsprogrammet heter det mellom annet at det på strekningen Minnesund-Skaberud også skal vurderes en østre korridor. Det fremkommer videre at det tidlig i konsekvensutredningsprosessen skulle foretas en avgrenset utredning av både en østre korridor og eksisterende veg på strekningen. Utredningen skulle være på grovt/overordnet nivå, og i hovedsak følge disposisjonen i utredningsprogrammet.

Dette kravet om en utredning av en østre korridor ble besvart gjennom delutredningen: "Alternative løsninger for strekningen Minnesund-Skaberud", datert november 2001. Her er det foretatt en grov sammenligning av:

1) utvikling av eksisterende E6 til 4-felt på strekningen Minnesund-Skaberud

2) ny 4-felts veg over åsen på strekningen Minnesund-Skaberud, med mulig fellestrasé veg/bane

Statens vegvesen anbefalte i utredningen at en østre linje på strekningen Minnesund-Skaberud skulle utelates i det videre arbeidet med konsekvensutredningen.

Denne utredningen ble sendt på høring til offentlige myndigheter og til de grunneiere/foreninger i det aktuelle området som uttalte seg til meldingen. Høringsrunden viste at Hedmark og Akershus fylkeskommuner støttet Vegvesenets anbefaling, Eidsvoll kommune ønsket en østlig trasé, mens Stange kommune ønsket utvikling av eksisterende veg med tunnel på kritiske punkter.

Utredningen og høringsuttalelser med kommentarer ble oversendt Vegdirektoratet, som i brev av 15. august 2002 foretok følgende oppsummering av utredningen og prosessen:

"Vegdirektoratet fastsetter med dette at konsekvensutredningen i fase 2 omfatter utvikling av eksisterende E6 til firefelts veg. Eksisterende veg anses som en hovedkorridor, slik at det på enkelte steder kan vurderes å fravike dagens E6. Østre linje/korridor mellom Minnesund og Skaberud utelates i det videre arbeidet."

For konsekvensutredningen ble det utarbeidet 15 delutredninger som ble sammenfattet til en hovedrapport datert mars 2003. Denne rapporten og samtlige delutredninger lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10. april-20. juni 2003 og sendt på høring til offentlige instanser og interesseorganisasjoner.

Det kom inn 40 høringsuttalelser. Tiltakshavers oppsummering og kommentarer til høringsuttalelsene ble oversendt Vegdirektoratet 13. oktober 2003.

Ingen offentlige instanser, heller ikke Eidsvoll kommune, tok opp igjen spørsmålet om østre trasé (Åslinja).

Konsekvensutredningen ble som nevnt ovenfor godkjent av Vegdirektoratet i brev av 14. april 2004.

Plansamarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen

I høringsuttalelsen til konsekvensutredningen for E6 peker Jernbaneverket blant annet på behovet for en felles planlegging for veg og jernbane på strekningen Minnesund-Skaberud, forutsatt at Jernbaneverket har planleggingsmidler og tilstrekkelige ressurser til å følge Statens vegvesens planframdrift.

Jernbaneverket har nå avsatt noe midler til utredning og planarbeid i 2005, og etatene har etablert et samarbeid for å få til en mest mulig felles planprosess i en tidlig fase på strekningen Minnesund-Skaberud. Jernbaneverket og Statens vegvesen har en klar oppfatning om at det er i felles interesse å samarbeide om planleggingen på denne strekningen.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har ikke kommet like langt i sine planprosesser. Vegvesenet startet planleggingen med sikte på byggestart på E6 nord for Gardermoen i 2007, jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 og etatenes forslag til handlingsprogram av februar 2005. I Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram er bygging av dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar prioritert i siste del av tiårsperioden, dvs. etter 2009.

På strekningen Minnesund-Skaberud foreligger godkjent konsekvensutredning for firefelts E6, men ikke for tospors jernbane. Begge etatene vil likevel ha stor nytte av å gjøre kommunedelplanvurderinger sammen, og i samarbeid med Eidsvoll og Stange kommuner og med fylkeskommunale og statlige organer. Etatene ser derfor også på muligheter for å benytte felles konsulent/rådgiver for dette arbeidet. Jeg legger stor vekt på at etatene har et nært plansamarbeid om parallelle prosjekter i samme korridor.

Forestående kommunedelplanarbeid mellom Minnesund og Skaberud

Til spørsmålet vedrørende natur- og kulturlandskap vil jeg vise til følgende avsnitt i Vegdirektoratets godkjenningsdokument for konsekvensutredningen:

"Vi forutsetter imidlertid at omlegginger i forhold til eksisterende E6 eller bygging av tunnel på kortere deler av strekningen blir vurdert som en del av det videre planarbeidet på strekningen Minnesund-Skaberud, slik det også er forutsatt i planprogrammet for videre planlegging i Eidsvoll og Stange kommuner. Dette vil være viktige tema for det videre planarbeidet med sikte på å komme fram til løsninger som begrenser de negative konsekvensene av tiltaket i forhold til nærmiljø, landskap, kulturminner og kulturmiljø".

Et samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen på denne strekningen vil bidra til mer helhetlig planlegging der samordning av avbøtende tiltak knyttet til natur og miljø vektlegges. God miljøkvalitet skal være en sentral premiss ved planlegging av alle veg- og jernbaneprosjekter.