Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:496 (2004-2005)
Innlevert: 10.02.2005
Sendt: 11.02.2005
Besvart: 21.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med etablering av nasjonale prøver som del av et system for avlesning av læringsresultater hos elever i grunnutdanningen har det fra ulike hold vært fokusert på utgiftene knyttet til denne prøven. En kartlegging av læringsresultater i nasjonal regi er et viktig nasjonalt tiltak for å sikre en god kvalitet i grunnutdanningen for hele nasjonen.
Vil statsråden vurdere en ordning der staten dekker alle utgifter til slike nasjonale prøver gjennom midler øremerket i Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett?

Begrunnelse

Det er etter mitt syn viktig at Nasjonale prøver videreføres og opprettholdes som del av kvalitetssikringen av grunnutdanningen i Norge. Selv om det åpenbart kan være rom for både tekniske og faglige forbedringer i opplegget er det etter mitt syn åpenbart slik at målinger av læringsresultat er viktig, og åpenbart også viktig at en samlet nasjonal oversikt fremkommer med mulighet for internasjonal sammenligning. Det er betydelige kostnader knyttet til opplegget. De kostnadene bør vi som nasjon være villig til å dekke. Men vi bør også sørge for at ikke en diskusjon om deler av regningen skaper uro og usikkerhet knyttet til praktisk gjennomføring og kvaliteten i gjennomføringen og retting av prøver. Jeg håper derfor statsråden vil være villig til å se nærmere på en ordning der staten gjennom øremerket tilskudd direkte fra Utdannings- og forskningsdepartementet dekker alle kostnader forbundet med dette viktige tiltaket, for eksempel basert på en stykkpris pr. deltakende elev.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Stortinget har gitt sin tilslutning til innføring av nasjonale prøver som en del av det obligatoriske kvalitetsvurderingssystemet i grunnopplæringen. De nasjonale prøvene skal kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter, og resultatene skal bidra til å videreutvikle disse ferdighetene.

Det er skoleeiers ansvar å gjennomføre nasjonale prøver som en del av den kvalitetsvurderingen som skal gjennomføres for å få kunnskap om opplæringen som grunnlag for videre utvikling og forbedring, jf. opplæringsloven § 13-10 annet ledd.

Staten dekker utgifter knyttet til utvikling av nasjonale prøver, gjennomføring og kvalitetssikring, administrasjon, trykking, distribusjon og etterfølgende evaluering.

Skoleeier har ansvar for å dekke vikarer og reiseutgifter i forbindelse med skolering av lærere og skoleledere. Retting av prøvene forutsettes utført innenfor lærernes ordinære årsverk. Det har vært og er en viktig forutsetning at alt arbeid rundt og med nasjonale prøver er en del av skolens lovpålagte ordinære virksomhet og at det derfor må tas inn i skolenes arbeidsplaner og gjøres til en del av lærernes ordinære årsverk. Skoleeier er ansvarlig for at dette skjer. Med god planlegging vil det ikke påløpe ekstra utgifter for skoleeier knyttet til dette.

I lys av at gjennomføringen er en del av skolens ordinære virksomhet og det forhold at Regjeringen har som mål å redusere antall øremerkede tilskudd, ønsker jeg ikke å etablere en ordning der staten dekker alle kostnader forbundet med nasjonale prøver gjennom et øremerket tilskudd.