Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:499 (2004-2005)
Innlevert: 11.02.2005
Sendt: 14.02.2005
Besvart: 21.02.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I et oppslag i Finnmarken den 7. februar d.å. beskrives frykt for oljevernberedskapen ved etablering av en framtidig oljeterminal i Ropelv i Finnmark.
Hvordan ivaretar statsråden oljevernberedskapen langs kysten av Finnmark, og hvordan vurderer statsråden plasseringen av en oljeterminal i Ropelv ut fra oljervernberedskapsmessige hensyn?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Den statlige oljevernberedskapen består både av skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak. I forhold til hendelser til sjøs vil man primært søke å hindre at olje eller andre stoffer lekker ut i det marine miljøet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil hovedmålet være i størst mulig grad å begrense miljøskaden.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak de to siste årene innenfor både forebyggende sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Dette er inngående redegjort for i St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap.

Av tiltak med særlig betydning for Finnmark vil jeg bl.a. nevne: utvidelsen av territorialgrensen og etablering av påbudte selingsleder utenfor kysten av Finnmark, igangsatt prosjektering av trafikksentral i Vardø med oppstart 2007, etablering av automatisk identifikasjon (AIS) mottakere langs hele kysten, etablering av flere oljeverndepot samt styrking av slepebåtberedskapen i Finnmark.

Det er et faktum at økende sjøtransport vil medføre økt miljørisiko langs finnmarkskysten og at dette krever nye tiltak. Regjeringen vil derfor, i tillegg til de allerede igangsatte tiltak bl.a. etablere nødlosseutstyr for bunkersolje, oppgradere de statlige hoveddepotene for oljevernutstyr, intensivere opplæring innen strandsoneberedskap, løpende oppdatere planer og prosedyrer for nødhavner og strandsetting av skip, sørge for en fortsatt tilfredsstillende slepebåtberedskap i Nord-Norge og etablere påbudte seilingsleder utenfor territorialgrensen. Jeg vil også nevne det tette samarbeidet vi har med Russland om sjøsikkerhet og oljevernberedskap som meget positivt for å bedre beredskapen i Finnmark.

Vedrørende plassering av oljeterminal i Ropelv i Finnmark vil jeg for det første si at det ikke er truffet noen avgjørelse om å gi tillatelse til slik aktivitet. Private aktører har søkt om å få etablere omlastningsvirksomhet i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. Det er både søkt om å få etablere rene "Ship-to-Ship" (STS) operasjoner og å etablere såkalt "Floating Storage and Offloading Unit" (FSO). FSO innebærer installasjon av et fast permanent opplagringsfartøy. For slik aktivitet er det behov for en konsekvensutredning for å ha et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om en skal gi tillatelse. Dette arbeidet er igangsatt. Videre er det behov for tillatelse under ulike myndigheters regelverk. Her kan særlig nevnes at det kreves tillatelse av Kystverket etter havne- og farvannsloven og Statens forurensningstilsyn etter forurensningsloven. Kystverket koordinerer den videre behandling.

Søknader om såkalte "ship-to-ship" (STS) operasjoner vil også koordineres av Kystverket. I utgangspunktet er det ikke krav om konsekvensutredning for slik aktivitet, men det stilles likevel, tilsvarende som for FSO operasjoner, en rekke krav etter ulike myndigheters regelverk. I den pågående konsekvensutredning vil også vurderinger i forhold til STS operasjoner ivaretas.

Generelt vil jeg si at en eventuell omlasting av olje i Bøkfjorden i seg selv vil representere en økt risiko for akutt forurensning. Denne økte risikoen møtes bl.a. ved at Statens forurensningstilsyn stiller særskilte krav til beredskap mot akutt forurensning til det ansvarlige selskapet for denne aktiviteten og Kystverket stille spesifikke krav med hensyn til bruk av farvannet slik som seilingsregler, losplikt og bruk av taubåter til og fra omlastingsterminalen. Alternativet til etablerte og regulerte omlastingsoperasjoner i norske farvann kan være tilsvarende operasjoner i russisk farvann eller uregulerte skip til skip operasjoner i internasjonalt farvann. En etablering av en omlastingsterminal i Kirkenes området vil videre kunne bidra til en ytterligere styrking av slepebåtberedskapen i Finnmark.

Jeg vil avslutningsvis understreke beredskapen langs finnmarkskysten i dag er god. Regjeringen følger utviklingen i trafikkbildet og vil sørge for at det også i fremtiden vil være en god beredskap i dette området.