Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:505 (2004-2005)
Innlevert: 16.02.2005
Sendt: 17.02.2005
Besvart: 24.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det meldes igjen om rekordhøye konsentrasjoner av svevestøv i Oslo og andre storbyer. En av hovedkildene er utslipp fra privatbilisme og svevestøv fra biltrafikk. I denne milde vinteren er bidrag fra fyringsanlegg mindre enn tidligere. Stortinget avviste våren 2003 et forslag fra Senterpartiet om å fjerne fordelsbeskatning ved arbeidsgivers betaling av månedskort for sine arbeidstakere.
Hvilke statlige tiltak med rask virkning på luftkvaliteten i storbyene vil Regjeringen foreslå?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Generelt er den lokale luftkvaliteten i Norge god, men i noen større byer og tettsteder kan lokale forurensninger i perioder gi betydelige helse- og trivselsproblemer. Samlet sett opplever vi en positiv utvikling og problemene vil bli vesentlig redusert i tiden fremover.

For å overholde statlige minimumskrav til lokal luftkvalitet vil det iverksettes tiltak i flere byer i 2005. Asfaltslitasje fra piggdekk og oppvirvling av støv langs veiene er hovedkilder til høye konsentrasjoner av svevestøv. Erfaringer fra Oslo og Trondheim viser at innføring av piggdekkgebyr er et effektivt tiltak for å øke andelen piggfrie vinterdekk. Oslo kommune har gjeninnført piggdekkgebyret denne vinteren. For å unngå høye konsentrasjoner gjøres det også flere forsøk med ulike akuttiltak som nedsatt hastighet, salting og vasking av veier.

Også eksosutslipp fra kjøretøy er en vesentlig kilde til lokal luftforurensning. Både kjøretøyteknologi og kvaliteten på drivstoff har betydning for utslippene. Kravene til nye kjøretøy blir stadig skjerpet, og det kommer nye krav i 2005/2006 og 2008/2009.

Fra 1. januar 2005 innførte Regjeringen et avgiftsincentiv for svovelfritt drivstoff. Svovelfritt drivstoff ventes dermed å være tilgjengelig i hele landet i løpet av første kvartal. I tillegg til å redusere utslippet av svovel, vil miljønytten også være knyttet til reduserte utslipp av NOx og svevestøv. Lavere svovelinnhold fører dessuten til lavere drivstofforbruk og dermed reduserte utslipp av CO2.

I tillegg til veitrafikk er utslipp fra vedfyring og langtransportert forurensning vesentlige bidragsytere til høye svevestøvkonsentrasjoner. Siden gamle vedovner er langt mer forurensende enn nye ovner, har Oslo kommune etablert en ordning hvor det gis tilskudd til utskifting av gamle ovner.

Fremskrivninger viser at konsentrasjonsnivåene for svevestøv vil bli betydelig lavere i 2010. I Oslo viser fremskrivninger at antall personer utsatt for konsentrasjoner over det nasjonale målet for 2010 vil bli omtrent halvert. Årsakene til dette er blant annet en økning i piggfriandelen, redusert hastighet på deler av veinettet og reduserte utslipp fra veitrafikken som følge av nye krav og forbedret kjøretøyteknologi.

Selv om fremskrivningene viser en betydelig reduksjon av svevestøvkonsentrasjoner, vil det antagelig bli vanskelig å nå det nasjonale målet for svevestøv uten at det iverksettes ytterligere tiltak, eller at styrken i de eksisterende tiltakene økes. I kommende stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, som legges frem til våren, vil Regjeringen derfor foreslå ytterligere tiltak. Det vil vurderes både nye kilderettede tiltak, samt tiltak innen areal- og transportplanlegging.