Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:510 (2004-2005)
Innlevert: 17.02.2005
Sendt: 17.02.2005
Besvart: 25.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden ta et initiativ overfor Statens vegvesen slik at innløsningen av eiendommer kan skje raskere i forbindelse med rv 4-utbyggingen gjennom Gran kommune, og at Vegvesenet oppfordres til å ta menneskelige hensyn i skjønnsutøvelsen?

Begrunnelse

Ny trasé for rv 4 gjennom Gran kommune er vedtatt utbygd. Reguleringsarbeidet starter opp til høsten. Trasévalget medfører at boliger må innløses, men Statens vegvesen hevder at det normale er at det skal foreligge en godkjent reguleringsplan før en kan innløse eiendommene.
Det er ingen tvil om at for mange oppleves innløsning av bolig som dramatisk. Det tar tid til å "venne" seg til det, og de som skal skaffe seg en ny bolig ønsker selvsagt en rask avklaring slik at tiden til å finne seg ny bolig blir god og reell.
En av de boligene som skal innløses viser seg å inneholde alt for store mengder radon, som er dokumentert helsefarlig. Utbedringstiltak for denne boligen og de som bor der vil medføre over l00 000 kr i utgifter, og er en urimelig påkostning, for en bolig som skal rives.
Statens vegvesen hevder de ikke kan finne en løsning nå og det virker som om regelverket praktiseres unødig stivbeint.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Både planlegging som strekker seg over lang tid, og vedtatte planer med usikkert iverksettingstidspunkt kan føre til at eiere av boligeiendommer som berøres kommer i en vanskelig situasjon. Jeg har derfor stor forståelse for at boligeiere som opplever at deres eiendom blir liggende i en planlagt framtidig vegtrasé ønsker å få innløst sine boliger raskest mulig.

Ved nye vegprosjekt gjelder Statens vegvesens fullmakt til å erverve grunn og rettigheter, herunder bolighus, først når det foreligger vedtatt reguleringsplan og prosjektet er tatt opp til bevilgning. Dersom det er midler til det, kan imidlertid Statens vegvesen kjøpe enkelte eiendommer i fremtidig veglinje. Det er da et krav at veglinjen skal være fastlagt i henhold til godkjent reguleringsplan eller på annen måte. Prosjektet skal videre ligge inne i Nasjonal transportplan, som hovedregel i første fireårsperiode. I tillegg skal kjøpet være gunstig for staten.

Strekningen rv 4 Roa-Jaren vil omfatte om lag 12,2 km ny veg i stort sett ny trasé, men vil krysse eksisterende veg flere steder. Det legges opp til regulering av firefelts veg. Konsekvensutredning for parsellen er godkjent av Lunner og Gran kommunestyre 26. juni 2003. Kommunedelplan for rv 4 Roa-Jaren, er godkjent av Lunner kommunestyre 26. juni 2003 og av Gran kommunestyre 6. mai 2004. Arbeidet med reguleringsplan er startet opp og det tas sikte på at godkjent reguleringsplan skal foreligge i mars 2006.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 legges det opp til at prosjektet Roa-Jaren i Gran kommune, gjennomføres i siste del av tiårsperioden, dvs. i perioden 2010-2015. Prosjektet forutsettes delvis bompengefinansiert. I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015 fremkommer det at tilpasning av standarden til ny stamvegnormal innebærer at strekningen må bygges som firefelts veg. På grunn av kostnadsøkninger er det derfor ikke rom for å gjennomføre prosjektet innenfor tildelte planleggingsrammer for tiårsperioden. Det er på denne bakgrunn lagt opp til anleggstart i siste del av tiårsperioden, med fullføring etter 2015.

I konsekvensutredningen er det registrert at åtte boliger i Gran kommune og fire boliger i Lunner kommune vil måtte innløses for den nye rv 4 på strekningen Roa-Jaren. Det er i tillegg flere andre bygninger av ulik karakter som også vil bli berørt. Ettersom reguleringsplanen er under utarbeidelse, er den eksakte beliggenhet av traseen ikke fastlagt. Det er derfor noe usikkerhet angående det totale antall bygninger som vil måtte innløses.

Foreløpig er rammene rundt finansieringen av prosjektet ikke klarlagt. På nåværende tidspunkt foreligger det derfor verken midler eller noe formelt grunnlag til gjennomføring av boliginnløsninger på strekningen rv 4 Roa-Jaren. Utbyggingen av strekningen rv 4 Roa-Jaren ligger slik det ser ut på nåværende tidspunkt så langt ut i tid at jeg ikke ser noe grunnlag for at Statens vegvesen skal innløse boligene nå.

Det foregår planlegging av en rekke vegprosjekter i landet der boligeiere blir berørt. Det er viktig at alle som opplever at deres eiendom kan bli berørt av et nytt vegprosjekt blir behandlet likt. Dette hensynet innebærer etter min vurdering at vi ikke kan opptre annerledes i tilfellet som nevnes i begrunnelsen til spørsmålet.

Når reguleringsplan for rv 4 på strekningen Roa-Jaren er vedtatt og handlingsprogrammet er behandlet, vil Statens vegvesen kunne ta stilling til når det kan startes opp med innløsing av boliger. Jeg er orientert om at Statens vegvesen i den sammenheng vil prøve å imøtekomme de berørtes ønsker om tidlig innløsning av bolig så langt det er mulig.