Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:533 (2004-2005)
Innlevert: 21.02.2005
Sendt: 21.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I St.meld. nr. 30 (2003-2004) omtales organisering av hjem-skolesamarbeid på individ og skolenivå også for videregående opplæring med de begrensninger som myndighetsalder setter. Et flertall i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen valgte å videreføre opplæringslovens bestemmelser om samarbeidsutvalg, foreldreråd og skoleutvalg. Flertallet ba om utvikling og styrking av de adm. strukturer hvor foreldre deltar.
Hvordan følger statsråden opp arbeidet med å utvikle hjem-skolesamarbeidet i videregående skole på nasjonalt og lokalt nivå?

Begrunnelse

Etter opplæringslovens videreførte bestemmelser har foreldre liten innflytelse og ingen lovfestet rett til deltagelse i representative organer innenfor videregående skole. Samtidig understreker både St.meld. nr. 30 (2003-2004) og Innst. S. nr. 268 (2003-2004) at foreldre er viktige medspiller for skolen og at utvikling av hjem-skolesamarbeid er viktig for å realisere målene for opplæringen i skolen. I Regjeringen sin egen melding er organisering av samarbeid mellom hjem, skole og elever både på individ og skolenivå omtalt også for videregående skole. Det er derfor naturlig at departementet i arbeidet med å utvikle og styrke hjem-skolesamarbeid også ser på tiltak som kan utvikle og styrke dette samarbeidet innenfor videregående skole, herunder en utvidelse av oppgaven for det nasjonale organet FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen).

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Regjeringen foreslo i St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring følgende:

"[...] at dagens bestemmelser om samarbeidsutvalg, foreldreråd og skoleutvalg erstattes av bestemmelser om at skolen skal organisere samarbeidet mellom hjem, skole og elever både på individ- og skolenivå, og at dette kan gjøres på ulike måter som ivaretar lokale behov. Denne bestemmelsen gjøres også gjeldende for videregående opplæring med de begrensninger som myndighetsalderen setter."

Stortinget sluttet seg til følgende i Innst. S. nr. 268 (2003-2004):

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen, viser til at Kvalitetsutvalget anbefaler å beholde de administrative strukturene hvor foreldre deltar, samtidig som disse utvikles og styrkes. Flertallet støtter dette og ber departementet opprettholde samarbeidsutvalg, foreldreråd og skoleutvalg."

Stortinget sluttet seg også til følgende vedrørende Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG):

"Komiteens flertall, [...], viser til at FUG fungerer i dag både som et rådgivende organ for departementet og en interesseorganisasjon for de foresatte i skolesammenheng. Flertallet vil understreke at på tross av denne dobbeltrollen, så har FUG ivaretatt sine oppgaver på en god måte. Med bakgrunn i dette mener flertallet at FUGs rolle, ansvarsområder og organisatoriske tilknytning og plassering opprettholdes."

Jeg forstår dette slik at Stortinget ikke sluttet seg til meldingsforslaget, og at eksisterende praksis med samarbeidsutvalg, foreldreråd og skoleutvalg i grunnskolen fortsetter.

Jeg legger til grunn at Stortinget sier at FUGs ansvarsområder skal opprettholdes. Jeg ser derfor ikke grunn til å etablere et hjem-skolesamarbeid i videregående opplæring på nasjonalt nivå. FUG er innforstått med mitt syn på saken, bl.a. ved at saken ble tatt opp på et møte 27. oktober 2004.

I Stortingets behandling av St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring sluttet flertallet seg til at den foreslåtte Skoleplakaten skulle endre navn til Læringsplakaten, og at den skulle inneholde et punkt som lyder: "Skolen og lærebedriften skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen".

Etter mitt syn bør det være opp til den enkelte skole eller lærebedrift om man lokalt ønsker å etablere en ordning for hjem-skolesamarbeid i videregående opplæring.