Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:514 (2004-2005)
Innlevert: 17.02.2005
Sendt: 18.02.2005
Besvart: 24.02.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Statsråd Meyer opplyste i den muntlige spørretimen 16. februar at en felles arbeidsgruppe bestående av konkurransemyndighetene og landbruksmyndighetene har sett på arbeidsdelingen seg imellom, med sikte på avvikling av de særskilte konkurransemessige reguleringene i regi av landbruksmyndighetene. Jeg har fått opplyst at rapporten er unntatt offentligheten.
Hva er begrunnelsen for dette?

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Som representanten Odd Roger Enoksen sikkert er kjent med, ble markedsordningen for melk betydelig endret fra 2004. Som jeg opplyste i den muntlige spørretimen, ble det i forbindelse med jordbruksoppgjøret for 2004 bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe til å vurdere konkurranseforholdene i meierimarkedet, og spesielt hvordan tilsyn med konkurranse og kontroll med markedsmakt kan gjennomføres i et system uten etterregningssystemet i prisutjevningsordningen for melk. Arbeidsgruppen skulle bestå av representanter fra konkurransemyndighetene (Moderniseringsdepartementet og Konkurransetilsynet) og landbruksmyndighetene (Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning). Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i månedsskiftet januar/februar.

Rapporten er foreløpig unntatt offentlighet siden den har status som et internt arbeidsdokument. Rapporten skal i første omgang danne grunnlag for en politisk beslutning knyttet til et høringsforslag om etterregningsordningen og det videre tilsyn med konkurranseforholdene i meierisektoren. Når saken er ferdig behandlet, vil et forslag gå ut på bred høring. Utformingen av det fremtidig tilsynet med meierisektoren vil bli endelig avklart etter høringen.