Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:515 (2004-2005)
Innlevert: 17.02.2005
Sendt: 18.02.2005
Besvart: 24.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I et brev datert 6. februar 2003 skrev Helsedepartementet at 6. byggetrinn ved sykehuset i Tønsberg, til en kostnad av 40 mill. kr, kan gjennomføres uten at det på en vesentlig måte skal gi negative utslag for helsetjenesten til regionens befolkning. Styret i SiV mener dette brevet og tidligere beslutninger om 6. byggetrinn må innebære at staten bidrar med direkte tilskudd til dette prosjektet som tilsvarende byggeprosjekter andre steder i landet.
Er statsråden enig i denne tolkningen?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: 6. byggetrinn ved sykehuset i Tønsberg var et byggeprosjekt som ble overtatt av Helse Sør RHF fra Vestfold fylkeskommune i forbindelse med reformen. Departementets utgangspunkt var at prosjektet hadde kommet så langt i gjennomføringen ved overtakelsen 1. januar 2002 at det måtte skje en videre- og sluttføring av byggetrinnet, og at dette måtte skje uten at det på vesentlig måte skulle gi negative utslag for helsetjenestene til Helse Sørs befolkning. Departementet har lagt til grunn at prosjektet må gjennomgås i Helse Sør RHF med fokus på tiltak som kan redusere byggetrinnets kostnader og bedre driftsøkonomien slik at det best mulig kan tilpasses gjeldende rammebetingelser. Departementet på sin side har sikret finansiering av bygget ved fordelingen av de årlige lånebevilgninger.

6. byggetrinn ved sykehuset i Tønsberg vil bli ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av 2005. Byggekostnaden vil utgjøre i størrelsesorden 1 mrd. kr, slik at økte avskrivningskostnader vil utgjøre om lag 40 mill. kr pr. år. Departementet vil være i dialog med Helse Sør RHF for å foreta en samlet vurdering av forutsetninger og rammebetingelser slik de nå avtegner seg når bygget står ferdig og hvordan dette eventuelt påvirker de helsetjenester som samlet sett skal ytes til befolkningen i Helse Sør.

Før en slik dialog er gjennomført vil det ikke være riktig å ta stilling om det kan være aktuelt for staten å bidra økonomisk i forhold til Helse Sør RHF.