Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:524 (2004-2005)
Innlevert: 18.02.2005
Sendt: 18.02.2005
Besvart: 28.02.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): På grunn av feilinformasjon fra Politidirektoratet til Justisdepartementet har Beiarn kommune mistet sitt lensmannskontor med fast lokal tilstedeværelse fra 1. januar 2005. Beiarn kommunestyre stemte mot å inngå et samarbeid om ett lensmannsdistrikt sammen med Saltdal, men denne opplysningen kom ikke fram til departementet.
Vil statsråden vurdere denne saken på nytt når reformen skal evalueres og regionssamarbeidet skal gjennomgås?

Begrunnelse

Beiarn tok tidlig kontakt med politidirektoratet der de kunne opplyse at det ikke ville bli gjort endringer som ikke kommunene var enige i. Kommunestyret i Beiarn gjorde vedtak om å gå mot en sammenslåing med Saltdal. Allikevel oppga Politidirektoratet i kongelig resolusjon at Beiarn var enig i forslaget om nytt lensmannsdistrikt bestående av Beiarn og Saltdal kommuner.
Med de geografiske utfordringene en slik sammenslåing gir, ville det vært riktig å lytte til lokalbefolkningen. Det vil bli vanskelig å drive forebygging og bekjempelse av kriminalitet, når en kommune i det nye lensmannsdistriktet tidvis kan være isolert vinterstid og dermed helt uten politi. Dette strider også mot intensjonene om en reform som bl.a. skal være publikumsrettet og nært til politi.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Etter anmodning fra Beiarn kommune i september i fjor tok Justisdepartementet opp til ny vurdering vedtaket om å slå sammen tjenesteenhetene for Beiarn kommune og Saltdal kommune til en felles tjenesteenhet. Justisdepartementet har konkludert med at den vedtatte løsningen med felles tjenesteenhet for Beiarn og Saltdal opprettholdes.

Ordningen må ses i sammenheng med politiordningen generelt i Salten politidistrikt, og de samarbeidsordninger som politimesteren legger opp til i distriktet. Dette skal sikre at behovet for politiinnsats blir ivaretatt og ressursene utnyttet på en best mulig måte til blant annet forebyggelse og bekjempelse av kriminalitet.

I og med at det ble bestemt ved kongelig resolusjon av 24. september 2004 at kommunene Bodø og Skjerstad fra 1. januar 2005 betjenes av én tjenesteenhet som følge av kommunesammenslåingen, var det ikke noe grunnlag for å opprettholde Beiarn lensmannsdistrikt som egen tjenesteenhet. Saltdal og Beiarn kommuner er fra og med 1. januar 2005 et lensmannsdistrikt. Lensmannen (driftsenhetslederen) har sitt tjenestested på Rognan. Tjenestestedet på Moldfjord opprettholdes. Jeg har tillit til at politimesteren og lensmannen for det nye distriktet, i dialog med kommunen, etablerer et godt totaltilbud for kommunens innbyggere. Det vil bli foretatt en vurdering av endringer i distriktsstrukturen i forbindelse med evalueringen av fase 2 i politireformen som skal gjennomføres i løpet av to år. Evalueringen vil også omfatte endringene i Salten politidistrikt.