Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:528 (2004-2005)
Innlevert: 18.02.2005
Sendt: 21.02.2005
Besvart: 01.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Vil statsråden ta initiativ til at det blir foretatt en utreding av om det byggeteknisk og rent praktisk er mulig å bygge ny sentralarrest inne i det nåværende politihuset når flere etasjer i bygningen blir ledige på grunn av at PST flytter ut eller at området hvor dagens verkstedsbygg og garasje ligger kan brukes til å bygge en ny sentralarrest, enten som et påbygg eller som resultat av at eksisterende bygg rives og erstattes av et nytt bygg?

Begrunnelse

Det pågår debatt i Oslo rundt politiets ønske om å bygge en ny sentralarrest. Debattens kjerne er hvorvidt denne arresten skal bygges slik at den beslaglegger en kjærkommen og godt brukt park, den såkalte Botsparken, eller at andre alternativer er vurdert eller bør vurderes.
Via SVs representanter har jeg hørt at i et møte i Politiutvalget i Oslo, kom det fem at tre etasjer i dagens Politihus kommer til å bli frigjort når PST skal flytte ut til nye lokaler i mai/juni. I samme møtet avviste politiet tanken om å bygge på eller rive ned og bygge nytt der verkstedet står.
Spørsmålet er om de tre etasjene som kommer til å bli frigjort kan ombygges og brukes som sentralarrest. Og om det er mulig å bygge på eller bygge et nytt bygg der verkstedet står slik at man unngår å beslaglegge et viktig friområde i dette tettbygde strøket i Oslo.
Slik jeg forstår, har også fengselsvesenet planer om å bygge et nytt bygg rett ved siden av Oslo fengsel. Statsbyggs konsulent sier i et brev datert 17. desember 2004 til Oslo kommune, at fengselet har planer om å bygge et nytt bygg noe de kaller "erstatningsbygg". Dette bygget ser også ut til å spise ovennevnte park fra sørøstsiden.
Etter opplysningen som kom frem i politiutvalgets møte har Oslo bystyre utsatt behandling av saken som i utgangspunktet skulle skje den 15. februar 2005.
Slik jeg ser det, er det absolutt viktig at politiet får bygd sin sentralarrest for å gi både ansatte og innate bedre vilkår. Det må imidlertid forsøkes at dette gjøres på en måte at som betyr minst mulig belastning for et friområde som er godt brukt. Det må også stilles et spørsmål ved behovet for et nytt bygg ved Oslo fengsel.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Når PST flytter inn i sine nye lokaler, vil det bli frigjort ca. 3 000 kvm i Politihuset, mens behovet for politiarresten er 4 400 kvm. I tillegg til at lokalene er små, er takhøyden for lav til å kunne gi rom for nødvendige ventilasjons- og kjølerør, samt et nytt og omfattende rørsystem for vann og kloakk til hver celle. Det må støpes nye vegger i betong, vinduene må byttes ut med glass som tåler ekstreme belastninger og det må legges varmekabler og lages sluk utenfor hver dør i korridoren.

For å kunne gjennomføre en så omfattende ombygging, vil restaureringsarbeidet sannsynligvis kreve at de tre frigjorte etasjene må rives og bygges opp igjen.

Oslo politidistrikt har i tidligere utredninger vurdert muligheten for å bygge ny sentralarrest der verkstedet og garasjen ligger. Dette alternativet er lagt til side av flere grunner.

For det første utfører verkstedet service og reparerer Oslo politidistrikts 360 kjøretøyer. En flytting av denne virksomheten vil medføre lengre ventetid og dårligere service av de operative kjøretøyene som skal være i drift hele døgnet. Videre er grunnflaten liten, og man må derfor ha mange etasjer med celler, og får således behov for større ressurser for å kontrollere arrestantene. De nåværende betongdekkene er ikke dimensjonert for å tåle en arrestbygning, og omfattende refundamentering vil være nødvendig. I garasjearealet er det for liten takhøyde for å kunne bygge om til arrest. I tillegg til dette vil Politihuset vil få svekket en fra før dårlig parkeringskapasitet ved bygging av arrest i parkeringsarealet.

Oslo politidistrikt har benyttet eksperthjelp for å utrede spørsmålet om å bygge ny sentralarrest der dagens verkstedsbygg og garasje ligger, og er på grunn av de høye kostnadene og kompleksiteten i prosjektet blitt frarådet dette.

Oslo politidistrikt leier i dag en rekke kontorer til høy pris utenfor Politihuset. Det har lenge vært planlagt at politidistriktet skal overta lokalene som PST flytter ut av, slik at man kan avslutte de eksterne leieforholdene.

Jeg vil fortsatt gå inn for at det så snart som mulig bygges ny sentralarrest med utgangspunkt i eksisterende godkjente planer.