Skriftlig spørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:538 (2004-2005)
Innlevert: 21.02.2005
Sendt: 22.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Gaular kommune har vedtatt å legge ned kulturskolen sin, og vil kjøpe restplasser i kulturskolen i nabokommunene for elever fra Gaular. Gaular kommune vil refundere utgiftene som elever fra Gaular har til kulturskoler i nabokommunen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har godkjent vedtaket.
Mener statsråden en slik ordning er i tråd med intensjonene i opplæringsloven § 13-6?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I opplæringsloven § 13-6 heter det at "Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles." Bestemmelsen gir ikke barn en individuell rettighet til musikk- og kulturskoletilbud, men fylkesmannen har myndighet til å føre tilsyn med at kommunene etterlever bestemmelsen, jf. opplæringsloven § 14-1.

Det foreligger et krav om at musikk- og kulturskoletilbudet blir organisert i tilknytning til "skoleverket og kulturlivet elles". I dette ligger det en forutsetning om at tilbudet skal ha en tilknytning til kulturen i området. Men siden loven åpner for at plikten kan oppfylles i "samarbeid med andre kommunar", må området forstås som et større geografisk område enn kommunen. Det ligger til den lokale handlefriheten å bestemme om kommunen vil oppfylle plikten ved å gi et tilbud i sin kommune, eller om den vil samarbeide med andre kommuner. Det må imidlertid kreves at tilbudet er reelt. I dette ligger det at kommunen for eksempel ikke kan basere seg på usikre restplasser i en nabokommune. Kommunen må derfor gjennom avtale være sikret et visst antall plasser i nabokommunene for at tilbudet fortsatt skal regnes som reelt.

Intensjonen bak bestemmelsen var at alle landets kommuner skulle ha et musikk- og kulturskoletilbud, men om dette gis i kommunen eller i en nabokommune er det altså ikke lagt noen føringer for ut over at tilbudet må være reelt. Dersom Gaular kommune baserer seg på usikre restplasser i nabokommunene, kan dette ikke sies å være i tråd med intensjonen bak bestemmelsen.