Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:539 (2004-2005)
Innlevert: 22.02.2005
Sendt: 22.02.2005
Besvart: 01.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I desember 2003 anket Naturvernforbundet utslippstillatelsen for Rogass-prosjektet, gitt av SFT 28.november 2003. Anken ble ikke gitt oppsettende virkning. Ifølge Naturvernforbundet er anken ennå ikke avgjort. I mellomtiden er bygging av rørledning og salg av gass i full gang. På denne måten er anken i realiteten avgjort gjennom bedriftens handlinger i perioden siden anken.
Hvordan vurderer statsråden den prinsipielle og praktiske siden ved slik behandling?

Begrunnelse

Utslippstillatelsen til Rogass prosjektet ble gitt 28. november 2003. Tillatelsen ble anket av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 22. desember samme år. Hovedargumentet i anken var at Stortingets mål om økt bruk av naturgass dreide seg om miljøvennlig bruk av gassen, og ikke økt bruk av naturgass til alle formål. Organisasjonene mener ikke denne målsetningen er tatt hensyn til i det omtalte prosjektet, og peker på feil i forutsetningene som de mener fører til andre konklusjoner. Utslippene er fritatt CO2-avgift og bare de største energianleggene (på over 20 MW) kommer inn under kvotesystemet.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Statens forurensningstilsyn (SFT) ga den 28. november 2003 Lyse Gass AS tillatelse til etablering og drift av gassnett for forsyning og distribusjon av naturgass til enkelte kommuner i Rogaland fylke. Vedtaket ble påklaget av Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund 22. desember 2003, og det ble i klagen bedt om at arbeidet med prosjektet skulle stanses i påvente av klagebehandlingen. SFT besluttet den 3. februar 2004 at klagen ikke skulle gis oppsettende virkning. Klagesaken ble oversendt fra SFT til Miljøverndepartementet 15. mars 2004.

Utgangspunktet i forvaltningsloven av 10. februar 1967 er at virkningene av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunkt vedtaket er truffet og meddelt vedkommende part. Vedtaket vil da straks kunne gjennomføres. Paragraf 42 i loven fastsetter at klage over vedtaket eller søksmål om dets gyldighet ikke hindrer gjennomføringen med mindre underinstansen eller overinstansen bestemmer det. Det følger av forvaltningslovens system at dersom en søker velger å innrette seg etter underinstansens vedtak, gjøres dette på egen regning og risiko. Overinstansen har frihet til å endre underinstansens vedtak uavhengig av om søker har innrettet seg etter vedtaket ved for eksempel å foreta økonomiske investeringer.

Miljøverndepartementet vil om kort tid avgjøre den aktuelle klagesaken.