Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:547 (2004-2005)
Innlevert: 22.02.2005
Sendt: 23.02.2005
Besvart: 07.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Det vises til svar på spørsmål nr. 425 (2004-2005) vedrørende nedleggelse av post 4 ved Lurud (Ahus). Senterpartiet finner svaret svært utilfredsstillende og uansvarlig siden vi får opplyst at verken kommunene eller DPS-ene forståelig nok har kompetanse til å håndtere unge schizofrene rusmisbrukere. I den senere tid har vi hatt eksempler på hvor galt det kan gå når psykiatriske pasienter ikke får den oppfølging de har behov for.
Mener statsråden vi her ser en forsvarlig håndtering av en svært krevende pasientgruppe?

Begrunnelse

Jeg har tidligere stilt spørsmål vedrørende nedleggelse av post 4 ved Lurud (Helse Øst RHF, Ahus) som er en avdeling for unge schizofrene rusmisbrukere. Det er vedtatt at pasientene ved avdelingen skal ut og gis tilbud ved DPS-er og i kommunene i stedet.
Etter hva undertegnede har fått vite, er det ikke kompetanse verken i kommunene eller ved DPS-ene for pasientgruppen med denne dobbeltdiagnosen. Med bakgrunn i historier vi kjenner til fra media, er Senterpartiet sterkt bekymret for at disse pasientene ikke vil få et faglig godt nok tilbud og mener det som skjer ved Lurud er i strid med opptrappingsplanen for psykiatrien og bestillerdokumentet som presiserer at man ikke skal nedlegge døgnplasser før bedre tilbud finnes for pasientene. Opptrappingsplanen har jo som mål et bedret tilbud for pasientgrupper innen psykiatrien, ikke et dårligere, og unge pasienter innen gruppen psykiatri kombinert med rus må sikres et reelt helsetilbud.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Opptrappingsplanen for psykisk helse er som kjent ikke bare en opptrappingsplan, men også en plan for endring - og for modernisering. Dette innebærer at det skal og må skje endringer, men også at disse skal skje innenfor de allmenne kravene til faglig forsvarlig virksomhet, og med god ivaretakelse både av de ulike pasientgruppene og av enkeltpasientene som blir direkte berørt. Det mener jeg bestemt er tilfelle - etter blant annet å ha innhentet utfyllende informasjon fra sykehuseier, Helse Øst, både ved det forrige spørsmålet og nå.

Den aktuelle enheten, sengepost 4 ved Allmennpsykiatrisk avdeling, Lurud, tar imot pasienter fra de øvrige sengepostene på Lurud. Posten ivaretar avsluttende behandling før utskriving etter intermediæropphold ("mellomlange opphold"), med særlig vekt på selvstendighetstrening og oppnåelse av boevne, blant annet evne til mestring av daglige gjøremål. Pasientene er i hovedsak schizofrene, ev. kombinert med rusproblematikk og/eller personlighetsforstyrrelser, lang sykehistorie og mange opphold.

Sengeposten holder til i en tidligere personalbolig. Denne er ikke særlig godt egnet for pasientbehandling på sykehusnivå. En intern arbeidsgruppe anbefalte i 2003 å legge ned sengeposten i sin nåværende form og etablere et nytt tilbud. Anbefalingene fra arbeidsgruppen er i tråd med føringene i St.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet, om fordeling av oppgaver mellom sykehus, DPS og kommuner. Anbefalingen fra arbeidsgruppen er behandlet og godkjent i alle organene i helseforetaket.

I oppfølgingen av dette er det besluttet å legge ned den aktuelle sengeposten (post 4). Hovedbygningen bygges om og det opprettes tre nye sengeposter med til sammen 36 plasser, noe som utvider kapasiteten med to plasser. Også bemanningen styrkes og budsjettet økes, jf. mitt svar på spørsmål nr. 425. Både helseforetaket (Ahus) og sykehuseier (Helse Øst) vurderer at allmennpsykiatrisk avdeling fra mai 2005 dermed vil bli i stand til å gi et bedre behandlingstilbud enn tidligere, og i mer egnede lokaler.

Representanten Haga hevder i sitt spørsmål at DPS-ene og kommunene ikke har kompetanse til å behandle unge schizofrene rusmisbrukere. Dette er ikke korrekt. Unge schizofrene rusmisbrukere har i en årrekke blitt gitt tilfredsstillende poliklinisk behandling i de Psykiatriske ungdomsteamene (PUT) og ved DPS-enes rehabiliteringsteam. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med kommunene. I dette aktuelle området er det for øvrig slik at ved PUT Lillestrømklinikken (som dekker Ahus sitt opptaksområde) at to av psykologspesialistene har skrevet sin spesialistoppgave på denne pasientgruppen.

Det medfører heller ikke riktighet at pasienter som i dag er i sengepost 4, vil bli skrevet ut fra allmennpsykiatrisk avdeling dersom de fremdeles trenger behandlingstilbud på spesialistnivå. Avgjørelser om utskriving eller fortsatt behandling er helsefaglige vurderinger, og disse skal selvfølgelig skal skje med samme krav til forsvarlighet og på samme måte for pasienter ved den aktuelle enkeltposten som for pasienter i de øvrige delene av foretaket.