Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:548 (2004-2005)
Innlevert: 23.02.2005
Sendt: 24.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For en tid tilbake var det et innslag i media om at Widerøe tilbød Forsvaret å benytte Dash 8 som supplement til dagens bruk av Orionfly, til kystovervåkning.
Går ut fra at nye ideer også kan anvendes i Forsvaret, og vil gjerne ha statsrådens svar på om det foreligger noen planer om innleie av private selskap for å bistå i kystovervåking pga. internasjonale oppdrag hvor Kystvakten skal delta med P3 Orionfly?

Begrunnelse

Undertegnede ønsker med dette å få avklart om det foreligger konkrete planer om innleie av private selskaper til å bistå forsvaret med kystovervåkning. Bakgrunnen er at det har fremkommet antydninger om at to av Forsvarets P3 Orionfly skal bistå/utføre internasjonale oppdrag i Middelhavsregionen. Siden dette da må kunne oppfattes som et nytt tiltak, ser jeg frem til statsrådens svar.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Det er riktig at Forsvarets maritime patruljefly - Orion - er innmeldt til NATOs styrkeregistre. Forsvaret har i tillegg, etter forespørsel fra NATO, gitt tilsagn om at ett Orion-fly vil bli stilt til disposisjon for NATOs operasjon Active Endeavour i Middelhavet i et tidsrom på tre måneder høsten 2005. Det er således kun i en tre måneders periode det faktisk er planlagt med engasjement i utlandet med ett av Forsvarets 6 Orion-fly i 2005.

Når det gjelder bistand til kystovervåkningen har Kystvakten gjennom en årrekke hatt avtaler om årlig kjøp av et antall flytimer fra to sivile selskap til overvåkning langs kysten og i havområdene, inkludert Svalbard. Dette er en ordning som fungerer meget godt, og som tillater fleksibel planlegging og bruk av flytimene. Flyene har imidlertid ikke militær besetning, og mangler utrustning og systemer for militær kommunikasjon og informasjonsoverføring, noe som begrenser anvendelsesområdet.

Det er pr. i dag ikke planer om ytterlige inngåelse av avtaler om bruk av sivile flytjenester som supplement til Forsvarets egne ressurser.