Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:549 (2004-2005)
Innlevert: 23.02.2005
Sendt: 24.02.2005
Besvart: 03.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I budsjettet for 2005 ble det bevilget 5 mill. kr til Kystverket for videre arbeidet med Stads skipstunnelen med sikte på å klarlegge grunnlaget for anbudsinnhentelse.
Hvor langt er dette arbeidet kommet, og når kan en forvente at det er ferdig?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 skrev Regjeringen blant annet følgende om Stad skipstunnelen:

"Regjeringen anser på denne bakgrunn at Stad skipstunnelen bør vurderes i sammenheng med den fremtidige samlede transportstrukturen i regionen. Regjeringen vil også invitere lokale og regionale myndigheter, samt rederi og andre private til et samarbeide om mulig realisering av prosjektet, og vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering."

Ved behandlingen av budsjettet for 2005 ble det i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet bevilget 5. mill. kr til å klarlegge grunnlaget for en anbudsinnhentelse. Dette prosjektet har over mange år vært en kasteballe mellom forskjellige aktører, uten at dette har ført til noe. Behovet for en slik tunnel er åpenbar og det haster med å få frem hva en utbygging vil koste.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Fiskeri- og kystdepartementet har med henvisning til St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015, bedt Kystverket om en nærmere kartlegging av muligheten for et samarbeid med lokale og regionale myndigheter, samt rederi og andre private næringsliv, om en mulig realisering av Stad skipstunnel. Kystverket er også bedt om en vurdering av skipstunnelen i sammenheng med den framtidige transportstrukturen i regionen.

Kystverket har opplyst at de som ledd i sitt arbeid nå gjennomfører møter med kommuner, rederier, godseiere, bransjeforeninger og regionale næringsforeninger og havner med sikte på å klarlegge hvor reell interessen for bruk av en eventuell skipstunnel. Kystverket vil i denne sammenheng også vurdere grunnlaget for andre finansieringsmodeller enn det som er vanlig i forbindelse med statlige farledsprosjekter.

Kystverk har opplyst at de tar sikte på å oversende sine vurderinger til Fiskeri- og kystdepartementet innen 31. mars 2005.

Som varslet i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 vil Regjeringen kommet til bake til Stortinget på egnet måte om saken.