Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til finansministeren

Dokument nr. 15:552 (2004-2005)
Innlevert: 23.02.2005
Sendt: 24.02.2005
Besvart: 01.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Den nye artistskatteloven sier at utenlandske artister som er i landet mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode blir norske skattytere. Ved at man ikke følger kalenderåret ødelegges sirkusenes turnéplaner. En forandring fra 183 dager til 205 dager i artistskatteloven vil bl.a. hindre kollaps blant norske sirkus.
Ser statsråden de utilsiktede virkningene som kan ødelegge for sirkuskulturen og artister, og vil han forandre artistskatteloven slik at man fortsatt får en fargerik turnévirksomhet?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter har stilt spørsmål om samme saken 13. januar 2005. Når jeg tar opp saken på nytt, er det fordi realiteten i situasjonen er blitt mer prekær.
Lovendringen hadde sammenheng med en samordning av lovverket. Statsråden hevdet i sitt svar til stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter at lovendringen ville få små konsekvenser bl.a. for sirkus. Mange har påpekt at det er feil. Når det nå blir klarlagt at bestemmelser i loven kan resultere i sanering av en hel næring over få år, må det settes fokus på om det er interesse for å ta denne næringen, og den kulturfaktoren blant annet sirkus og artisters turnéliv er, på alvor. Alvoret i saken kan best understrekes med at sirkusene nå arbeider for å korte ned sine turneer, fordi den nye loven fører til at de ikke ser det økonomisk å drive ut hele sesongen. Det må nevnes at sirkusene legger inn en 14 dagers ferie i fellesferien, som er en svært dårlig periode for sirkus. Det er denne faktoren, og det at sirkusene mister en ukes samtrening før turneen, som bidrar til at vi får historien om en liten tue som kan velte et stort lass. En dialog med sirkusene vil føre til at politikere får oppleve at ting ikke er slik vi hele tiden tror de er. Norske sirkus sliter økonomisk. Det går på marginene løs. Denne lovendringen vil bety at stadig færre områder i landet får besøk av sirkus, fordi enkelte sirkus allerede avslutter turneen før fellesferien, i et forsøk på å berge økonomien.
Det er viktig for å påpeke at det var Høyres tidligere kulturminister Lars Roar Langslet som fikk stadfestet og fikk inn i kulturpolitikken at sirkus er kultur, og at sirkus er en tradisjonsrik del av norsk populærkultur. Det er ikke uten grunn at Langslet i sirkuskretser blir sett på som den beste kulturministeren Norge har hatt. De siste årene har norske sirkus bidratt aktivt for å bygge opp norske sirkuslinjer ved forskjellige skoler, og de har vært aktive i utviklingen av kulturskolene, noe som er i samsvar med rådende kulturpolitikk. Det er viktig å påpeke at det ennå er for tidlig å se resultatene av denne satsingen. Det er få norske artister som er i det sjikt at de kan opptre som artister på sirkus. Derfor er sirkusene helt avhengig av utenlandske artister for å kunne tilby et program som folk vil betale for å se på. Artistene kommer fra hele verden, noen er med sirkuset to til tre sesonger etter hverandre. Disse blir nøkkelpersoner, og kjernepersoner i sirkustruppen. Det er også viktig å framheve at de norske sirkusene ikke får noen form for statsstøtte. Utviklingen i transportnettet, med stadig flere bompengeringer gjør det stadig dyrere å drive sirkus. Det i seg selv har ført til svært presset økonomi for sirkusene. Nå er det såpass dyrt at det til i år bare har vært økonomi for å ha et sirkus turnerende i Nord-Norge. Kanskje den ruten også forsvinner. Det vil trolig ikke skape problem om man forlenger oppholdet for artister generelt i en 12 måneders periode fra 183 dager til 205 dager.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I mitt svar av 20. januar 2005 til Gjermund Hagesæters spørsmål, som det vises til, gikk jeg gjennom endringen i artistskatteloven, bakgrunnen for denne og hvordan de nye reglene virker i samspill med skatteavtalene. Etter denne gjennomgangen konkluderte jeg med at en særbehandling av sirkusartister i forhold til andre artister ville være lite heldig.

Gjermund Hagesæter knyttet sin begrunnelse for spørsmålet til skattelovens regel om at en person som oppholder seg mer enn 270 dager i riket i løpet av enhver trettiseksmåneders periode, anses skattemessig bosatt i Norge. I forhold til Gjermund Hagesæters brev bringer ditt spørsmål kun det nye at du knytter din begrunnelse for spørsmålet til skattelovens regel om at en person som oppholder seg mer enn 183 dager i riket i løpet av enhver tolvmåneders periode, anses skattemessig bosatt i Norge.

Spørsmålet om å innføre særregler for sirkusartister stiller seg etter min vurdering ikke forskjellig i de to tilfellene. De grunnleggende kriterier for skattemessig bosted må være de samme for alle person- og yrkesgrupper og i begge tilfeller må skattelovens regler om hvem som blir skattemessig bosatt i Norge sees i sammenheng med skatteavtalenes regler om hvor vedkommende skal anses bosatt.

Som nevnt i mitt brev av 20. januar 2005, vil de fleste utenlandske artister være fullt skattepliktige i sine hjemland. Etter skatteavtalene vil de bli ansett skattemessig bosatt i den staten der de har sin faste bopel. Dette vil sjelden være Norge i de tilfellene du nevner. Artisten har rett til fradrag for den norske skatten i hjemlandets skatt.

I de tilfellene der artisten ikke etter skatteavtale anses skattemessig bosatt i annen stat, er det ingen grunn til at de ikke skal anses skattemessig bosatt i Norge etter de alminnelige reglene. Noe annet ville også kunne gi de utenlandske artistene et konkurransefortrinn framfor de norske artistene som etter hvert blir utdannet. Dette ville ikke være i tråd med ønsket om å ivareta og styrke den norske sirkuskulturen.