Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:553 (2004-2005)
Innlevert: 23.02.2005
Sendt: 24.02.2005
Besvart: 07.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ved et besøk på Sørlandet sykehus HF Arendal ble jeg gjort oppmerksom på at det er vedtatt sommerstenging av barneavdelingen. Foreldre til kronisk syke barn er opprørte og overlege Jon Skranes har i Agderposten den 17. februar gitt uttrykk for at dette er en hån mot de syke barna. Sommerstenging av en sykehusavdeling i et område som har et betydelig økt folketall i sommermånedene, med særlig mange barnefamilier, virker ikke gjennomtenkt og er sannsynligvis et rent sparetiltak.
Hva vil statsråden gjøre i saken?

Begrunnelse

Ifølge de opplysninger jeg har mottatt under et besøk i Arendal er det snakk om en innsparing på 500 000 kr. Det er så vidt meg bekjent ikke foretatt noen analyser av behov eller konsekvenser. Jeg har mottatt opplysninger om at det har vært stor aktivitet både i lokalmiljøet, blant foreldre til kronisk syke barn, politikere og fagmiljø for å forhindre at barneavdelingen blir stengt i sommer. Det er et faktum at svært mange ferierer i dette området og at mange barnefamilier kommer hit. Det er ikke bare kronisk syke barn, men også mange av sommergjestenes barn, som kan bli syke i løpet av sommermånedene og det virker som om dette ikke er vurdert i denne sammenhengen.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er korrekt som representanten Alvheim opplyser; barneposten ved Sørlandet sykehus HF Arendal vil denne sommeren bli feriestengt i fire uker, i perioden 18. juli-14. august 2005. Også sommeren 2004 var barnavdelingen feriestengt i fire uker, og Helse Sør RHF, som er eier av Sørlandet sykehus, har opplyst departementet om at sykehuset benytter erfaringene fra 2004 til planleggingen av årets feriestengning. En tilpasning og omlegging av driften i sykehusavdelinger for å gjennomføre ferieavvikling, og med ivaretakelse av forsvarlighetskravet, er innenfor det handlingsrom som en ansvarlig ledelse i et helseforetak skal og må ha.

Departementet har videre fått opplyst fra Helse Sør at det vil være betydelig barnemedisinsk aktivitet i Arendal, også i den aktuelle perioden på fire uker. Nyfødtposten vil opprettholde normal drift hele sommeren, barnelege vil være tilgjengelig i heldøgns vaktberedskap med hjemmevakt om natten, og barnelege vil være til stede på vanlig måte ved barnepoliklinikken, som også er akuttpoliklinikk ved Sørlandet sykehus Arendal. Vaktordningen innebærer at barnelege er til stede i sykehuset mellom kl. 08.00-20.00 på hverdager og søndag mellom kl. 09.00-16.00. Utenom disse tidene har barnelege hjemmevakt og kan innkalles på kort tid. Barnelegen i Arendal vil ha økt poliklinisk kapasitet i den aktuelle perioden og vil kunne vurdere akuttilfeller poliklinisk, også med tanke på eventuell innleggelse. I tillegg vil det være en åpen barnestue på kirurgisk avdeling i Arendal for å ta imot barn med behov for akuttkirurgisk behandling.

Helse Sør og Sørlandet sykehus peker på at sommerstenging av barnesengeposten i Arendal vil medføre ulempe for noen pasienter, først og fremst ved at reiseveien blir forlenget med inntil 70 km. I tillegg vil noen barn med kroniske lidelser og deres foreldre kunne oppleve at innleggelse på en for dem ny og ukjent avdeling, vil kunne medføre engstelse og uro. Sørlandet sykehus har opplyst at det vil minimalisere denne ulempen så langt som mulig med oppfølgning også gjennom tett telefonisk kontakt mellom barneleger i Arendal, som kjenner de kronisk syke pasientene, og vakthavende leger i Kristiansand når barn med kroniske sykdommer trenger innleggelse i Kristiansand.

Evalueringen fra tilsvarende sommerstengning i 2004 viser at det fra Aust-Agder ble innlagt i overkant av ett barn per døgn i den aktuelle perioden (fire uker) i Kristiansand. Sommeren 2004 ble to barn fra Arendal, med alvorlig funksjonshemning, innlagt på Barneposten i Kristiansand i stengingsperioden. Det ble lagt inn i underkant av ett barn per døgn ved den kirurgiske barnestuen i Arendal, og disse var i gjennomsnitt innlagt i knapt to døgn.

De faglige vurderingene som er gjort i Sørlandet sykehus forteller, med støtte i evaluering etter stengningen i 2004, at det medisinsk sett er fullt forsvarlig å stenge barnesengeposten i Arendal fire uker om sommeren. Jeg konstaterer at det er en viss uenighet i fagmiljøet på Sørlandet, og at denne er blitt eksponert også i media. Men jeg tar også til etterretning at Helse Sør ikke ser noen grunn til å gripe inn eller gi føring om noen endring i dette vedtaket.

En sommerstengning vil ha noen negative effekter. I dette tilfellet synes imidlertid disse, ut fra erfaringene fra 2004, å være begrensede. De tiltakene som Sørlandet sykehus her planlegger å gjennomføre, er etter min oppfatning definitivt ikke innenfor det som i helseforetaksloven er omtalt som "vesentlige endringer" (jf. § 30). En tilpasning og omlegging av driften i de ulike avdelingene i sykehus-Norge for å gjennomføre ferieavvikling og samtidig redusere behovet for vikarer - og som her i tillegg er basert på erfaringer fra tidligere sommerstengning, er innenfor det handlingsrom som en ansvarlig ledelse i et helseforetak skal og må ha.