Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:557 (2004-2005)
Innlevert: 24.02.2005
Sendt: 25.02.2005
Besvart: 10.03.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil statsråden ta initiativ til at tomtefestere på Ridabu utenfor Hamar får kjøpe sine tomter som de leier av Opplysningsvesenets fond så snart som mulig og til et rimelig beløp, alternativt at leien kun justeres etter konsumprisindeks slik foreslått av Arbeiderpartiet?

Begrunnelse

Over 190 tomter på Ridabu utenfor Hamar leies ut av Opplysningsvesenets fond direkte eller via Hamar kommune til boligeierne. Det er varslet en betydelig økning av tomtefesteleien noe flere av huseierne av forståelige grunner protesterer mot. Kommunen får også betydelig økte leiekostnader som ikke umiddelbart kan veltes over på boligeierne. Av det som en gang var et viktig sosialt prosjekt for kommunen for å skaffe befolkningen rimelige boliger er det nå blitt et økonomisk uføre hvor markedstenkingen har tatt overhånd.
Arbeiderpartiet har tidligere fremmet forslag om at statlig grunn eller opplysningsvesenets fond bør vise måtehold i sin forvaltning og vise sosiale hensyn. Etter vår mening burde leien kun reguleres i samsvar med konsumprisutviklingen. Innløsning bør settes til 25 ganger årlig festeleie.
Statsråden har mulighet til å forvalte denne type eiendom med et sosialt sinnelag. Statsråden har også mulighet for å forhindre en lang og usikker prosess om disse tomtene. I det minste bør festerne gis de muligheter til innløsning den nye tomtefesteloven gir anvisning på selv om innløsningstidspunktet ikke er inne. En behøver ikke tenke marked i alle sammenhenger. Boligen er tross alt av det viktigste sosial gode vi har.
Statsråden bør sikre at ikke staten selv og de fond staten forvalter kun gjør markedstenkingen til eneste rettesnor.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I anledning spørsmålet har departementet innhentet uttalelse fra Opplysningsvesenets fond, som i brev av 3. d.m. uttaler:

"Vang prestegård - festetomter på Ridabu i Hamar kommune

Generelt

Opplysningsvesenets fond forvaltes som kjent av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond i henhold til fullmakt i kongelig resolusjon av 15. desember 2000.

Ved lov om Opplysningsvesenets fond av 7. juni 1996 nr. 33 har Stortinget vedtatt at Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som selv eier eiendommene og kapitalen fondet består av.

Formålet med loven fremgår av § 2 som sier at fondet skal komme Den norske kirke til gode, at fondets verdier skal bevares, samt gi avkastning til kirkelige formål. Lovens § 5 oppstiller forbud mot å gi bort eiendom, hvilke også innebærer et forbud mot gavesalg.Vedrørende spørsmålet

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Storberget refererer seg dels til ca. 30 festekontrakter fondet har inngått med enkeltfestere, dels til en festekontrakt mellom Opplysningsvesenets fond og daværende Vang kommune (nå Hamar kommune) av 30. juni 1965, som gir kommunen festerett til et ca. 230 dekar stort tomteareal under Vang prestegård. Kommunen har etter det den opplyser viderebortfestet til sammen 162 boligtomter. Fondets kontrakter gir anvisning på regulering av festeavgiften henholdsvis hvert 25. år og hvert 20. år i henhold til markedsverdi på reguleringstidspunktet. Hamar kommunes kontrakter med fremfesterne er fondet ikke i besittelse av.

Hamar kommune og fondet har over noen tid hatt en konstruktiv dialog om så vel innløsning som festeavgiftsregulering. Dialogen er ikke avsluttet. Med hjemmel i kontrakten har Opplysningsvesenets fond i februar 2005 fremsatt et formelt krav overfor kommunen om regulering av festeavgiften for arealet på ca. 230 dekar. Representanten spør om to ting:

1) Vil statsråden ta initiativ til at tomtefestere på Ridabu utenfor Hamar får kjøpe sine tomter som de leier av Opplysningsvesenets fond så snart som mulig og til et rimelig beløp?

Alternativt:

2) Kan leien (festeavgiften) justeres etter konsumprisindeks slik foreslått av Arbeiderpartiet?

Spørsmålet gjelder med andre ord dels innløsning (kjøp) og dels festeavgiftsregulering ved fortsatt leie.

Ad spørsmål 1

Som kjent vedtok Stortinget endring i tomtefesteloven med ikrafttredelse 1. november 2004. Endringene gir fester en lovfestet rett til innløsning av festetomter til fritids- eller bolighus på visse vilkår. Reglene om innløsning kommer til anvendelse for festere av boligtomter på Ridabu enten de har festekontrakt direkte med Opplysningsvesenets fond eller de har festekontrakt med Hamar kommune.

Etter de nye reglene gis fester rett til innløsning når det er gått 30 år av festetiden, og senere hver gang det har gått 10 nye år, eller når festetiden er ute. De fleste festerne på Ridabu har kontrakter med Hamar kommune. Opplysningsvesenets fond kjenner følgelig ikke til når disse festernes innløsningsrett inntrer. Det er imidlertid opplyst fra kommunen at ca. 90 pst. av festerne vil få innløsningsrett i perioden 2006-2009. Fondet forutsetter at kommunen bidrar med nødvendig kontraktsopplysninger overfor fondet når fremfesterne eventuelt fremsetter krav om innløsning.

Fondet vil forholde seg til lovens regler om innløsning, herunder angående innløsningssummer. Samtidig har fondet i særloven om fondet klare føringer når det gjelder hvilke formål man kan tilgodese og om forholdet til salg av arealer til under markedspris eller under den pris som en lov gir anledning til, slik som i tomtefestelovens tilfelle. Fondet vil for øvrig minne om at man siden siste halvdel av 1980-tallet har latt ca. 7.000 festere få innløse sine tomter.

Ad spørsmål 2

Det presiseres at Opplysningsvesenets fond ikke er i besittelse av festekontrakten mellom fremfesterne og kommunen, og at fondet ikke har innflytelse på hva kommunen kan gjøre i forhold til sine festere når det gjelder justering av leiene.

Når det gjelder de festerne som har festekontrakt direkte med Opplysningsvesenets fond, er det slik at kontrakten legger opp til markedsregulering av festeavgiften, med de begrensninger i festers favør som fremgår av tomtefestelovens § 15, slik den lyder fra og med 1. november 2004.

Tomtefestelovens § 15, 2. ledd oppstiller regler for regulering av festeavgift etter 1. januar 2002. Lovens § 15, 2. ledd nr. 2 oppstiller et "tak" på kr. 9000,- pr. dekar/år, justert ved hvert årsskifte etter 1. januar 2002. Dette beløpet er pt. kr. 9.420,-. Festerne på Ridabu vil nyte godt av blant annet denne begrensningen i tomtefesteloven når festeavgiften reguleres."

Av uttalelsen fra Opplysningsvesenets fond går det fram at fondet i saker om innløsning av festetomter eller regulering av festeavgifter vil forholde seg til de kontrakter og lovbestemmelser som gjelder. Med bakgrunn i de generelle rammer og prinsipper som gjelder for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond, og som det er redegjort for i fondets uttalelse, kan jeg ikke se at departementet har grunnlag for å vurdere slike saker annerledes enn det som framgår av fondets uttalelse.